kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
a

AA-landen

AA landen is een prachtige groene wijk met betrokken mensen. D66 wil inwoners bij alle plannen betrekken, niet als klankbordgroep, maar als echte meedenkers. Wat is de beste oplossing voor de buurt of de wijk? We willen voorzieningen bereikbaar houden en goed openbaar vervoer. Kwaliteit van gebouwen en de groenstructuur is belangrijk. Omdat we de kwaliteit van de wijk en een fijn leefgebied willen bewaken, en er weinig (economische) noodzaak is willen we geen verstorende en onnodige attentiemasten of reclamemasten langs de A28.

Kijk ook bij Wijken.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. We willen werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor mensen die dat nodig hebben, blijft de gemeente passende werkplekken bieden, op een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning. Waar mogelijk proberen we indicaties te versimpelen.

Eerlijke kans op werk

Om mensen met een arbeidsbeperking ook een eerlijke kans op werk te geven wil D66 met loonsubsidies de verminderde loonwaarde voor ondernemers compenseren. De positie van de mensen zelf willen we verbeteren. Zo kunnen mensen met een arbeidsbeperking ook (gesubsidieerd) werk krijgen bij reguliere bedrijven. Mensen met te weinig afstand tot de arbeidsmarkt (die dus niet in het doelgroepenregister opgenomen worden) om voor subsidies of extra ondersteuning in aanmerking komen, maar die het niet op eigen kracht lukt aan het werk te komen, willen we ook ondersteunen. Het werkgeverspunt van de gemeente kan op maat kijken wat nodig is en hen in contact brengen met de juiste netwerken.

Overheid moet goede voorbeeld geven 

D66 vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Bovendien dient de gemeente dat aan haar partners te vragen. Bij aanbestedingen door de gemeente worden altijd SROI (Social Return on Investments) -clausules ingebouwd voor mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.

Afval

Grondstoffen: niet weggooien maar hergebruiken 

Afval is tegenwoordig in eerste instantie een grondstof. Dit past bij circulair denken waarin Zwolle nog nodige stappen moet nemen. Initiatieven van inwoners en bedrijven om nog meer meerwaarde uit de stad te “delven” stimuleren we als dat nodig is. 

Minder verspillen en vervuilen

Het terugdringen van restafval heeft de komende jaren prioriteit. Niet alleen omdat het moet vanuit regelgeving, maar ook omdat we zelf de ambitie hebben willen we het restafval in Zwolle halveren. Ervaringen elders laten zien dat alleen financieel beprijzen (Diftar) of belonen het restafval met grote stappen terug kan dringen. Om die reden zijn wij voor de invoering van een financiële maatregel. In de komende raadsperiode wordt een evaluatie verricht naar de effectiviteit van het omgekeerde inzamelen van huishoudelijk afval.  

D66 wil zich inzetten voor het tegengaan van voedselverspilling: maak het mogelijk dat producten die (bijna) over de houdbaarheidsdatum zijn, op een verantwoorde manier gebruikt kunnen worden. Breng op lokaal niveau partijen in de keten met elkaar in contact en zorg ervoor dat de voedselverspilling (nu 30% tot 50%) wordt teruggedrongen.

Kijk ook bij Circulaire economie.

Architectuur

Sterk architectuurklimaat

Architectuur kan de Zwolse identiteit versterken en bijdragen aan de herkenbaarheid, leefbaarheid en uitstraling van de stad. D66 wil op het gebied van architectuur en ruimte het volgende doen:  

• Het stimuleren van het openbare debat over architectuur en openbare ruimte;

• Het kennisniveau en de betrokkenheid van bewoners vergroten;

• Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit;

• Het versterken van de Zwolse identiteit, gewenste uitstraling en leefbaarheid;

• Het creëren van een levendig architectuurklimaat, door o.a. de architectuurbiënnale;

• Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers. 

Kwaliteit

Woningen moeten passen bij de behoefte van mensen, duurzaam en toekomstbestendig zijn en zoveel mogelijk flexibel in gebruik en inrichting. We willen geen dertien in een dozijn architectuur, maar onderscheid en hoge kwaliteit. Dit is een opdracht aan projectontwikkelaars en corporaties.

Kijk ook bij Ruimte en Omgevingsvisie.


Armoede

Voor mensen die van een minimum moeten rondkomen, heeft Zwolle een ruimhartig armoedebeleid. Er zijn vele oorzaken waardoor mensen in armoede terechtkomen en ook veel mensen die werken en een groep ondernemers heeft moeite om rond te komen. Maar werk is toch nog altijd het beste middel tegen armoede. Wij vinden dat werk moet lonen en willen de armoedeval tegengegaan.

D66 vindt dat de inkomensgrens voor armoedevoorzieningen moet worden verhoogd. Dit is nodig om de armoedeval te bestrijden. Binnen deze inkomensgrenzen dient te gelden: hoe hoger iemands inkomen is, des te lager de armoedevoorziening. Zo sluit het armoedebeleid zoveel mogelijk aan bij de behoefte, zonder dat er een inkomensgrens ontstaat waarboven mensen opeens in een gat vallen. 

 
Extra aandacht voor kinderen in armoede

In veel gevallen zijn armoede, schuldenproblematiek en een gebrek aan zelfredzaamheid met elkaar verbonden. Met daarnaast nog andere psychische, sociale – en gezondheidsproblemen en onvoldoende sociaal netwerk om tegenvallers op te vangen. Schulden staan de aanpak van andere problemen (werk vinden, gezond worden, participeren) in de weg. Armoede en schuldenproblematiek willen we daarom integraal aanpakken. We willen het huidig beleid gericht op het meedoen van alle kinderen voortzetten en als nodig versterken.

Effectief en gericht                                                                                    
We kiezen niet voor doelgroep gerichte inkomensondersteuning, maar voor probleemgericht maatwerk. Generieke kortingen voor bijvoorbeeld ouderen willen we ombuigen naar kortingen voor mensen met een laag inkomen. Continu onderzoek naar effectiviteit en zoeken naar nieuwe, bewezen effectieve oplossingen is nodig.

Kijk ook bij Schulden.

Assendorp

Assendorp is misschien wel de levendigste wijk van Zwolle. Divers en sfeervol.
Bereikbaarheid – voor ambulance en brandweer – vormt een uitdaging. Een gezellige, veilige en leuke Assendorperstraat met voldoende parkeerplekken voor fietsers is belangrijk. Samen met de bewoners willen we deze leuke wijk nog aantrekkelijker maken met veel groen, duurzame energie en elkaar!

Kijk ook bij Wijken.

Atelierruimte

Fysieke ruimte voor ateliers in de binnenstad of aan de randen zorgt voor verrassing en plezier, het maakt de stad levendig en de discussie over kunst bevorderen. Er is een tekort aan ruimte voor kunstenaars en dit willen we veranderen. Er moet beleid voor komen en we willen structureel inzetten op ruimtes in zowel de periferie als in de binnenstad. We denken aan de stegen in de binnenstad en smalle straatjes, Ossenmarkt, de Spoorzone en de randen van de binnenstad. Oude gebouwen op industrieterreinen willen we transformeren tot plekken waar kunstenaars kunnen werken.

Attentiemasten

Commercie heeft ook invloed op hoe de stad eruit ziet. Denk aan geveluitingen in de binnenstad, maar ook aan grote reclameborden langs de A28. De laatste willen we verbieden, tegenwoordig kun je ook zonder de weg prima vinden.   

Kijk ook bij Ontmoeting en Ruimte.

b

Belastingen

Kijk bij Financiën en Woonlasten.

Bereikbaarheid

Investeren in bereikbaarheid

Zwolle moet goed bereikbaar blijven voor forenzen uit omliggende kernen. Daarbij is een sterk openbaar vervoer netwerk cruciaal. Het stationsgebied is voor veel bezoekers de eerste kennismaking met de stad. D66 wil dat de Spoorzone een goede afspiegeling wordt van alles wat Zwolle te bieden heeft. Ook zien we er op toe dat de aanstaande provinciale bezuinigingen op het streekvervoer geen belemmering vormen voor de dagelijkse pendelstromen naar Zwolle. Station Stadshagen krijgt wat D66 betreft een belangrijke rol als overstappunt voor forenzen met daarbij behorende voorzieningen 

Voorop lopen als het gaat om bereikbaarheid

N wegen die de bereikbaarheid van stad en regio vergroten moeten worden geoptimaliseerd (N35, N36, N50, N340) door Rijk en provincies. Een hoog voorzieningenniveau houdt de stad aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijven, flexibiliteit vanuit de gemeente geeft ruimte voor pilots en proeftuinen. Belangrijk onder andere voor de logistieke sector, een grote speler in de regio. Op Hessenpoort en bedrijventerrein H20 zien we mogelijkheden voor goederenoverslag.

Schoon vervoer

Innovaties in mobiliteit gaan razendsnel, de gemeente moet daar op inspelen door bedrijven die duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen actief te benaderen met de vraag welke aanpassingen zij kan doen in haar openbare ruimte om optimale ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo willen we van Zwolle de derde plek in Nederland maken waar je waterstof kan tanken. En benutten we slim-parkeren systemen. Ook willen we veel schoner en betaalbaar openbaar busvervoer, Zwolle moet ook hierin koploper worden met proeftuinen en pilots. Daarnaast willen we onderzoeken hoe nieuwe vormen, zoals autodelen, er voor kunnen zorgen dat iedereen zich makkelijk – en op een schonere manier - kan verplaatsen, ook mensen die nu geen auto kunnen betalen.

Kijk ook bij Elektrische oplaadpunten, Fietsen en Mobiliteit.

Berkum

Kijk bij Wijken.

Beroepsonderwijs

Uitmuntend beroepsonderwijs

Zwolle biedt hoogstaand beroepsonderwijs voor een brede regio. De kwaliteit is goed en de samenwerking tussen de MBO's en HBO's is uniek in Nederland. De kracht van deze samenwerking willen we de komende jaren inzetten voor een betere samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Alleen dan kunnen we blijvend onze arbeidsmarkt blijven vernieuwen om maatschappelijke veranderingen bij te houden. Daarbij moet het onderwijs zich meer richten op talentontwikkeling dan op het opleiden voor beroepen in verband met de gewenste mobiliteit tussen banen die nu erg laag is. Ook zal het onderwijs meer in de samenleving moeten plaatsvinden: het bedrijf of de wijk als klaslokaal. Hier kan de gemeente in stimuleren en faciliteren.

Kijk ook bij een Leven lang leren en Topwerklocaties.

Big Data

Open data beschikbaar

Open Data zorgt voor een transparante, controleerbare overheid. Persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie zijn vanzelfsprekend uitgezonderd. Waar mogelijk moet data real time en zonder tussenkomst beschikbaar zijn (open by design).

Kijk ook bij Smart city en Technologie.

Bijstand

Mensen die langdurig geen betaald werk hebben, willen we niet onnodig belasten met regels. Vertrouwen en denken vanuit wat mensen kunnen is ons uitgangspunt. D66 wil dat Zwolle verder bouwt aan de regelarme bijstand. In plaats van de huidige – meer dwingende – re-integratietrajecten met een uitkering op bijstandsniveau, willen we mensen de kans geven zelf te kiezen voor bijvoorbeeld een lagere uitkering, gecombineerd met het recht deze met werk aan te vullen tot bijstandsniveau. D66 wil ook dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of te ondernemen, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van hun uitkering.

Kijk ook bij Afstand tot de arbeidsmarkt en  Werk.

Binnenstad

De binnenstad is aantrekkelijk als deze een levendige ontmoetingsplek is voor iedereen. De publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol, deze moet voldoende ontmoetingsplekken hebben. Ook plinten (begane grond) van gebouwen zorgen voor levendigheid als zij binnen en buitenruimte verbinden. Daarnaast willen we een klimaatbestendige binnenstad met veel groen, water en verrassing. Wij staan voor een mooie stad (we kiezen voor kwaliteit), waar mensen plezier kunnen maken en veel kunnen ontdekken zowel cultureel als qua horeca- en winkelaanbod. We kijken vooruit en tonen lef! 

Structurele ingrepen voor de toekomst

Soms zijn grote ingrepen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Als er ingrepen nodig zijn in de structuur van de binnenstad, willen wij deze onderzoeken. We hebben een aantal ideeën die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen:  

• Slopen onaantrekkelijke gebouwen zoals in het Broerenkwartier (Xenos/oud V&D) om nieuwe plannen ruimte te geven. Structurele ingrepen zijn hier nodig;

• Noordereiland een plek om te wonen en te werken in bijvoorbeeld open ateliers, expositieruimtes en werkplaatsen of een plek voor een eigentijds foodconcept (met ruimte voor meerdere functies);

• Het bezoekersaantal naar de Sassenstraat vergroten door de doorgang van het Grote Kerkplein naar Sassenstraat weer open te maken en in het stadhuis (waar nu fracties zitten) ruimte voor horeca, winkels en ateliers/werkplaatsen te maken, verbeterde routering, ingrepen in de publieke ruimte en het toevoegen van parkeerplekken voor fietsers;

• Plinten van gebouwen in binnenstad en stadsrand samen met eigenaren verlevendigen;

• Kamperstraat en Ossenmarkt een impuls geven, aan twee kanten is er een te smalle stoep en we willen kijken of de Ossenmarkt met de Peperbus beter ontsloten kan worden.  

Levendig en vrij, zonder knellende regels

We willen dat de gemeente, die in afgelopen periode al veel knellende regels heeft afgeschaft, ruimte blijft geven aan (ook kleiner) initiatief (vooral horeca en kunst) en ondernemerschap door afschaffen van beperkende regels/lasten zoals verplichte sluitingstijden. Vanzelfsprekend in balans met de kwaliteit die we ook willen zien in de binnenstad. Ondernemers dragen daaraan bij. Ook willen we meer speelplekken in de binnenstad en kunst in de openbare ruimte.

Kijk ook bij Monumenten, Stadsrand Noordzijde, Ontmoeting, Sloop, Verlichting, Parkeren en Klimaat.


Biodiversiteit

Kijk bij Flora en fauna en Natuur.

Bouwen

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.

Monumenten van de toekomst

De kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet zo hoog zijn dat we de monumenten van de toekomst bouwen. Om monumenten te onderhouden en te bewaren kunnen zij hedendaagse functies krijgen. Ook monumenten moeten, met goede zorgvuldige aanpassingen, met hun tijd mee kunnen gaan. Dat vraagt een actieve en kritische blik en professioneel oordeel.

Passend wonen

Om efficiënt gebruik te maken van de bestaande stad moeten leegstaande kantoorpanden op grotere schaal worden omgebouwd tot woningen. Ook woningdelen en woningsplitsen moet eenvoudiger worden, mits dit de leefbaarheid in de buurt niet aantast. D66 wil Zwollenaren zoveel mogelijk in staat stellen om zelf hun huis te bouwen.

Dat betekent: meer ruimte voor zelfbouw, zoals huizen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en experimenten met innovatieve woonvormen, zoals co-housing en ouderenwoongroepen. Tiny Houses zien wij graag komen, zeker als mensen hier zelf enthousiast initiatief voor nemen willen wij helpen met realisatie. Ook in woningbouw is D66 voorstander van vermindering van regels. We willen de mogelijkheden om welstandsvrij te bouwen uitbreiden.

Bureaucratie

Een actuele zorg binnen het sociaal domein is de toegenomen bureaucratie. Er zijn meer dan 400 gemeenten die allemaal hun eigen informatievoorziening, inkoop en facturatie hebben. Kleine zorgaanbieders stoppen vanwege de bureaucratie. Dat is zorgelijk, het gaat ten koste van keuzevrijheid en veel kennis en ervaring gaat verloren. Wat ons betreft moeten gemeenten – en dus ook Zwolle – zo eenduidig mogelijk werken richting aanbieders en bureaucratie verminderen. Hierbij dient er specifieke aandacht te zijn voor kleine zelfstandigen; zoals de zelfstandig werkende kinderpsycholoog. 

Inkoopprotocollen moeten zo aangepast worden dat ook kleine zelfstandigen mee kunnen (blijven) doen. Inkoopvoorwaarden moeten gerelateerd zijn aan inhoud.

Kijk ook bij Inkoop van zorg en Zorgaanbieders.

c

Camera's

Geen onnodige inzet geweldsmiddelen en camera’s

Als het gaat om de inzet van geweldsmiddelen, zoeken we in Zwolle altijd naar inzet van het minst ingrijpende, doch meest effectieve middel en lopen we niet voorop als het gaat om pilots. We zijn zuinig op onze vrijheden en offeren ze niet doelloos op voor schijnveiligheid.

Niet alleen de inzet van camera’s ten behoeve van veiligheid moet zorgvuldig en beargumenteerd gebeuren, ook particuliere camera’s die gericht zijn op de openbare ruimte verdienen aandacht. Wanneer iedere inwoner in principe zijn eigen camera op kan hangen, hoe openbaar is de openbare ruimte dan nog? Het gebruik van de openbare ruimte door mensen moet vrij kunnen zijn, niet ingeperkt door het gevoel permanent bekeken (of vastgelegd) te worden.

Circulaire economie

De economie in Zwolle groeit. De economie van de toekomst zal echter door andere waarden dan die van nu gedreven worden: samenwerking in plaats van competitie, circulair in plaats van lineair, duurzaam en schoon. Nieuwe producten en diensten ontstaan door technologie. Als we ervoor willen zorgen dat onze economie blijft groeien en bij willen dragen aan een schone toekomstbestendige wereld, moeten we vooroplopen in de omslag naar een economie gedreven door genoemde waarden en in moeten spelen op technologisering. De urgentie is hoog.

De Zwolse ambities op het gebied van duurzaamheid volgen de landelijke doelstellingen. D66 wil echter een stap verder gaan. Door de gezamenlijkheid en kracht van de Zwolse regio te benutten, kan duurzaamheid hét speerpunt worden. D66 wil dat Zwolle het voorbeeld is voor de regio en de rest van Nederland.  

Grondstoffen: niet weggooien maar hergebruiken

Afval is tegenwoordig in eerste instantie een grondstof. Dit past bij circulair denken waarin Zwolle nog nodige stappen moet nemen. Initiatieven van inwoners en bedrijven om nog meer meerwaarde uit de stad te “delven” stimuleren we als dat nodig is.

Kijk ook bij Duurzaamheid en Afval.

Cultuur

Een ondernemende cultuursector 

D66 wil cultuurmakers de ruimte geven om te ondernemen. Spontane initiatieven willen we stimuleren, regelingen versimpelen. We roepen makers op om de publieke ruimte te claimen. Hierdoor wordt Zwolle aantrekkelijker, levendiger en verrassender.

Daartegenover staat dat D66 kritisch kijkt naar de meerwaarde van gesubsidieerde instellingen. Dit beperkt zich niet tot het verdienmodel van deze organisaties, ook hun plek in de Zwolse samenleving (incl. het kunstveld) hoort hierbij. Sommige waarden zijn niet uit te drukken in harde bezoekcijfers of economisch rendement. Vaak is het zo dat culturele initiatieven die erg waardevol zijn voor de samenleving niet mogelijk zijn zonder extra ondersteuning. Om ondernemerschap te versterken willen we knellende regels wegnemen en dat de gemeente een goed opdrachtgever is die het werkveld goed kent.

De verbinding, ontmoeting en samenwerking tussen gesubsidieerde instellingen en jonge makers is waardevol. Het biedt de instellingen vernieuwingskracht en helpt jonge makers met professionalisering. D66 wil samenwerking met jonge makers in de subsidievoorwaarden van de gesubsidieerde instellingen opnemen en faciliteren. 

Kijk ook bij Kunst, Atelierruimte en Cultuureducatie.

Cultuureducatie

Cultuureducatie: 21e-eeuwse vaardigheden voor elk kind 

In een open samenleving die ruimte biedt voor onderzoek, reflectie en experiment, kan en mag iedereen zich op zijn of haar eigen wijze ontplooien. Creativiteit, de bron van kunst en cultuur, speelt hierin een essentiële rol en dat begint op de lagere school. In Zwolle krijgt iedereen de kans zich te ontplooien en zijn of haar talent te ontwikkelen.

De functie van Zwolle voor de regio is groot, ook op dit vlak. Daarom is het des te belangrijker dat de overheid ruimte geeft aan het onderwijs en aan de kunstsector om deze ambitie blijvend waar te maken. Tijdens basisschooltijden zouden alle Zwolse kinderen aan kunst en cultuur moeten doen in doorlopende leerlijnen en met alle disciplines in aanraking moeten komen. De inzet en verantwoordelijkheid van scholen is hierbij randvoorwaardelijk. We willen leerkrachten voldoende op de hoogte brengen van het Zwolse culturele aanbod buiten school. De zichtbaarheid van het aanbod willen we groter maken. Ook willen we werken aan kwalitatief goed buitenschools aanbod voor die leerlingen die hun talent verder willen ontwikkelen, ook als zij ‘buiten de lijntjes kleuren’. Het is belangrijk dat Zwolle ervoor zorgt dat het buitenschoolse aanbod ruimte krijgt: toegankelijk en divers.

d

Dagbesteding

Wij willen mensen zoveel mogelijk keuze krijgen in hun dagbesteding; een zinvolle dagbesteding is van essentieel belang om mee te kunnen doen in de samenleving. We willen ook voldoende kansen blijven bieden voor kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is. Dat kan door in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering.

Kijk ook bij Sociale Wijkteams.

Democratie

D66 gelooft in de representatieve democratie. Onze democratie waarbij kiezers hun volksvertegenwoordiging kiezen op basis van politieke idealen. In een democratie kun je jezelf zijn en kritisch zijn. Wij zetten ons in voor: 

• De gekozen burgemeester

• Invloed op besluitvorming

• Sterke lokale media

• Ruimte voor initiatieven    

We vinden dat mensen in de vier jaar tussen verkiezingen invloed moeten hebben, niet alleen op hun leefomgeving, maar ook op politieke besluiten. Hiervoor zijn een aantal manieren zoals het correctief referendum en de ruimte om initiatief te nemen, maar ook het simpelweg benaderen van onze fractie als er issues en ideeën spelen. 

Duidelijke informatie

D66 wil dat inwoners inzicht hebben in onderwerpen die in de gemeenteraad besproken worden en helderheid over de status (welke invloed kun je nog hebben) van stukken op de website van de gemeente. Zwollenaren moeten inzicht kunnen hebben in stemgedrag van raadsleden en partijen en vanuit het perspectief van de inwoner ingericht worden (wanneer kan je inspreken, etc.).  

Kijk ook bij Lokale media, Gekozen burgemeester, Digitaal mee beslissen, Vrijheid, Referendum en Initiatiefrijk Zwolle.

Dierenwelzijn

Diervriendelijkheid

We zijn als mens niet alleen verantwoordelijk voor onze natuur en leefomgeving, maar we moeten ook waken over het welzijn van dieren. In de Omgevingsvisie die Zwolle de komende periode gaat opstellen willen we daarom niet alleen uitgebreide aandacht voor de bescherming van mens, natuur en milieu, maar ook voor dieren.  

Ook waken we over het welzijn van gedomesticeerde dieren. Dat betekent dat dierenopvang en de Dierenambulance in de regio Zwolle over voldoende financiële middelen moet beschikken. Met effectieve steun van de gemeente kunnen de doorgaans vele vrijwilligers door samenwerking zorgen voor goede opvang van dieren. De gemeente staat open voor nieuwe projecten, zoals de opvang van dieren uit huiselijk geweldsituaties en initiatieven als Dutch Cell Dogs waarmee zowel gedetineerde als asielhond uit zijn isolement wordt gehaald.  

D66 is tegen het gebruik van dieren voor commercieel entertainment; roofvogelshows en circussen met (wilde) dieren zijn in Zwolle voorgoed verleden tijd.

Dieze

Kijk bij Wijken.

Digitaal mee beslissen

Het belang van lokale democratie is groter geworden, immers de gemeente heeft veel meer verantwoordelijkheden gekregen. D66 vindt het tijd voor een experiment. Wij vinden het belangrijk dat mensen invloed hebben op hun leefomgeving en willen inwoners van Zwolle meer invloed geven op de directe besluiten die de gemeenteraad neemt. Het huidige stelsel kent tekortkomingen die door nieuwe technologie weggenomen kunnen worden. Zorgvuldige afweging van belangen blijft belangrijk, nieuwe technologie kan dat ondersteunen. Wij denken dat we de betrokkenheid van mensen kunnen vergroten door in te spelen op de behoefte aan meer directe inspraak. Het zal best lastig zijn, maar we moeten onderzoeken hoe onze democratie er in het internettijdperk uit kan zien. De onderwerpen/besluiten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen mensen zelf bepalen.

Digitale Veiligheid

De gemeente beheert veel gevoelige informatie van haar burgers. Door een steeds professionelere cybercriminaliteit staat de overheid voor de uitdagende taak vertrouwelijke data uit de handen van criminelen te houden. Om hierin te blijven slagen moet digitale veiligheid een hogere prioriteit hebben. Bij het beheer van systemen en processen en het uitvoeren van updates, maar ook in de hoofden en de gedragingen van medewerkers van de gemeente. 

De behoefte aan transparantie en efficiëntie is groter dan ooit. Nieuwe technologieën als blockchain en distributed -ledger-technology kunnen in deze behoeftes voorzien.

Op dit moment lopen er ongeveer 25 pilots met het gebruik van de blockchaintechnologie bij de Nederlandse Overheid. D66 Zwolle is enthousiast over deze ontwikkelingen en staat welwillend tegenover pilots binnen de gemeente Zwolle.

 

Discriminatie

Drugs

Kijk bij Softdrugs.

Duurzaamheid

De Zwolse ambities op het gebied van duurzaamheid volgen de landelijke doelstellingen. D66 wil echter een stap verder gaan. Door de gezamenlijkheid en kracht van de Zwolse regio te benutten, kan duurzaamheid hét speerpunt worden. D66 wil dat Zwolle het voorbeeld is voor de regio en de rest van Nederland.  

Kijk ook bij Energietransitie, Schone Lucht, Klimaat en Circulaire economie.

e

Economie

Zwolle is het kloppend hart van één van de meest concurrerende regio’s van Nederland. D66 ziet dan ook volop kansen voor ondernemerschap en de economie. Deze kansen zorgen voor banen. Daarnaast is er een urgente noodzaak dat Zwolle proactief inspeelt op de veranderingen van deze tijd zodat iedereen mee kan blijven doen. Technologisering, de energietransitie, de behoefte aan nieuwe producten en diensten zullen onze wereld veranderen. De verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt steeds belangrijker, net als de focus op nieuwe waarden zoals gezondheid, kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Om de economie sterk te houden moeten Zwolle en de regio voorsorteren op deze belangrijke veranderingen. 

Kijk ook bij circulaire economie

Investeren in de Zwolse Topwerklocaties 

We willen blijven investeren in de topwerklocaties zoals de klimaatcampus waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid verbonden zijn en we willen belemmeringen door verouderde regelgeving of te hoge lasten wegnemen. Waar de overheid investeert mag zij randvoorwaarden stellen om de circulaire economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Schone gezonde economie

Bij bedrijven valt de meeste winst te halen als het gaat om energiebesparing. Samen met hen willen we daarom grote stappen zetten. Dit leidt tot kostenvermindering en de omslag naar schone energie. Zij moeten een beroep kunnen doen op de expertise van de gemeente om een transitie/besparingsplan op te stellen en voor investeringen die daaruit voortvloeien.

Kijk ook bij Ondernemerschap.

Elektrische oplaadpunten

Kijk bij Parkeren.

Energietransitie

Alle duurzame bronnen zijn nodig

De energietransitie heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het is in het belang van iedereen dat we hier vaart mee maken. Op zeer korte termijn willen we overgaan op verschillende vormen van duurzame energie. Op basis van inzicht in welke vormen van duurzame opwekking er op dit moment in de gemeente Zwolle mogelijk zijn en waar dat mogelijk is, maken we keuzes. Alle vormen van schone energie zijn nodig om de ambities te bereiken: zoals windmolens op meerdere plekken. Hierbij werken we samen met de regio en Zwolle geeft daarin als regionaal grootste stad het goede voorbeeld. D66 wil naast grootschalige windmolens ook kleinschalige windenergie stimuleren, zoals kleine turbines op daken van bedrijfsgebouwen, scholen of sportaccommodaties.

Initiatiefnemers en de gemeente brengen de belangen van burgers bij elk initiatief in kaart. De gemeente probeert de betrokkenheid van burgers bij initiatieven te vergroten. De gemeente stelt, waar mogelijk, voorwaarden aan (planologische) medewerking aan  energieprojecten: dat burgers substantieel financieel kunnen participeren in projecten in hun directe omgeving en dat nadelen voor burgers wordt gecompenseerd. Energiecoöperaties met mogelijkheden tot deelname van burgers in de omgeving worden door de gemeente bevorderd.

Schone gezonde economie

Bij bedrijven valt de meeste winst te halen als het gaat om energiebesparing. Samen met hen willen we daarom grote stappen zetten. Dit leidt tot kostenvermindering en de omslag naar schone energie. Zij moeten een beroep kunnen doen op de expertise van de gemeente om een transitie/besparingsplan op te stellen en voor investeringen die daaruit voortvloeien. 

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.  

Kijk ook bij Elektrische oplaadpunten, Innovatie, Infrastructuur, Afval, Wijken, Bouwen, Circulaire economie, Schone lucht, Duurzaamheid, Parkeren.

Etnisch profileren

Etnisch profileren tegengaan

Wij willen leven in een stad waar je wordt beoordeeld op je daden en niet op je etniciteit of(risico)profiel. D66 verzet zich fel tegen etnisch profileren: dit werkt stigmatiserend en heeft geen bewezen invloed op de pakkans van daders. We willen samen met de politie een einde maken aan etnisch profileren. Zo voorkomen we dat vooroordelen een rol spelen in het politiewerk. Het gebruik van big data kan een negatief effect hebben, hier moet de gemeente alert op zijn.

Kijk ook bij Politie, Big data en Discriminatie.

Evenementen

Kijk ook bij festivals.

f

Festivals

Bruisende festivals en evenementen

Zwolle is een bruisende stad. Dat zie je ook aan het aantal festivals. D66 wil dat Zwolle nog leuker wordt met grote en kleine festivals verspreid over de stad. Ook dagen we producenten uit tot nieuwe experimentele vormen. Wij willen dat er extra geld wordt geïnvesteerd in festivals en evenementen.

Fietsen

Wij kiezen voor de fiets

In de stad Zwolle is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor Zwollenaren om op hun plaats van bestemming te komen. Ook onder bezoekers van Zwolle neemt het gebruik van de fiets toe. Het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66:  

 • Verbreding van smalle fietspaden zodat je veilig naast elkaar kunt fietsen en kunt inhalen; Fietspaden gescheiden van overig verkeer met name bij scholen en sportparken;
 • Stimuleren forensverkeer per fiets (afstanden tot ongeveer 10/12 kilometer).
 • De Nieuwstraat inrichten als de straat voor fietsers om op hun bestemming in de binnenstad te komen, inclusief parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor e-bikes;
 • Investeren in passende stallingen voor e-bikes en bakfietsen;
 • Bij bouwprojecten integraal en actief aandacht voor parkeernorm fietsers;
 • Genoeg fietsparkeerplekken voor verschillende soorten fietsen en die ook nog bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad door hun bijzondere ontwerp.

Scooters van het pad af

Scooters en snorfietsen moeten worden verplaatst naar de rijbaan. Zo verbeteren we de veiligheid van fietsers op het fietspad. Bestuurders van scooters en snorfietsen moeten dan wat ons betreft wel een helm op. Zwolle moet die plicht invoeren, zo gauw het Rijk daarvoor groen licht geeft.  

Groen licht voor de fiets

Wij kiezen voor de fiets en dat betekent ook dat we de fietser niet onnodig willen laten stilstaan. Wij willen daarom dat de fietser vaker groen licht krijgt bij kruispunten:  anticiperende verkeerslichten, waarbij fietsers voordeel hebben ten opzichte van auto’s als het gaat om wachttijd. Verkeerslichten verwijderen kan ook een optie zijn, zolang dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Zo kan iedereen beter doorfietsen en maken we het nog aantrekkelijker om de fiets te pakken.

Kijk ook bij Vervoer en Mobiliteit.

Financiën

Na de crisis is er ook in de gemeentebegroting van Zwolle sprake van herstel. Dankzij een gedegen financieel beleid van het huidige college kunnen we nu investeren in de stad en hoeven er geen problemen uit het verleden te worden opgelost. D66 staat voor financiële gedegenheid en daarom wordt een scheiding van inkomsten en uitgaven en het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd.

Meevallers worden pas geboekt als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn, tegenvallers worden afgedekt zodra we die zien aankomen. Reserves worden aangewend voor doel waar het voor staat en worden jaarlijks doorgelicht.  

Sluitende begroting 

D66 staat voor een sluitende gemeentebegroting. Als de inkomsten afnemen, dan moet de gemeente de uitgaven naar beneden bijstellen. In dat geval kan niet alleen worden volstaan met de ‘kaasschaaf’-methode, maar moeten er ook duidelijke politieke keuzes worden gemaakt.  

Rijksbudgetten leidend

Het rijk draagt in belangrijke mate bij aan de inkomsten van de gemeenten, en dus ook aan die van Zwolle. Als de rijksbegroting een oplopend tekort laat zien, bestaat het risico dat het rijk de gemeenten confronteert met bezuinigingen via het Gemeentefonds en andere (doel-) uitkeringen. Bij een verdere overdracht van rijkstaken aan de gemeenten dienen ook de bijbehorende budgetten te worden overgedragen; de nieuwe taken moeten zichzelf kunnen financieren. In beginsel leiden nieuwe taken dus niet tot extra bijdragen uit andere financiële middelen. Uitzondering zijn die gevallen waarin Zwolle bewust en op basis van eigen beleid kiest om meer te doen.

De vervuiler betaalt                                                                                         

Niet alleen de gemeente moet zuinig zijn met gemeenschapsgeld, dat geldt ook voor de Zwollenaar. Door kosten transparant te maken proberen we het kostenbewustzijn te verhogen. 

Risico’s

Zoals we de rekening niet bij toekomstige generaties neer willen leggen, willen we ook de risico’s van de keuzes in ons beleid beperken. Risico’s bij langlopende investeringen moeten daarom extra goed worden gemotiveerd en hetzelfde geldt voor de aannames die aan de investering ten grondslag liggen.

Flora en fauna

In Zwolle komen nog diverse zeldzame planten diersoorten voor, waarvan kievitsbloem en knoflookpad bekende voorbeelden zijn. In de stad komen echter ook nog veel andere minder bekende soorten voor, waaronder enkele soorten die voor hun overleving afhankelijk zijn van een stedelijke omgeving zoals vleermuizen en vogels als huismus en gierzwaluw. Wij vinden dat zowel zeldzame als algemene en bekenden en minder bekende flora en fauna hun plek moeten houden of krijgen in de gemeenten.

Het is daarom belangrijk dat bij plannen, projecten, inrichting, beheer en onderhoud op voorhand rekening gehouden wordt met het behoud van flora en fauna. Het doel hiervan de waarde van de stad voor plant- en diersoorten te vergroten. Daarnaast wordt het voor burgers eenvoudiger om maatregelen toe te passen en kunnen kosten worden gereduceerd. Voor de typisch Zwolse soorten moet ondersteuning komen om ze ook voor de toekomst te behouden. Concreet betekent dit dat wij het als gemeentelijke taak zien om burgers of initiatiefnemers te informeren, handvatten te bieden voor maatregelen en toe te zien op de toepassing hiervan. Ook willen wij een gemeente zijn waar helemaal geen pesticiden gebruikt meer worden en dit ook promoten.  

Kijk ook bij Natuur- en milieueducatie.

g

Gekozen burgemeester

In Nederland en dus ook in Zwolle kiezen mensen alleen indirect de ‘macht’. Zo wordt het college van burgemeester en wethouders niet direct gekozen. D66 is voor meer invloed op directe macht en dus voor een gekozen burgemeester. Omdat we formeel gebonden zijn aan landelijke procedures, en een verkiezing niet mogelijk is zoeken we naar andere wegen en dagen we kandidaten uit zich openbaar te presenteren.


Kijk ook bij Democratie.

Gemeentelijke heffingen

Kijk bij Financiën en Woonlasten.

Gezondheid

Gezondheid is belangrijk en komt in veel beleidsterreinen terug waaronder sport, milieu, mobiliteit en openbare ruimte. Zo willen we het gebruik van elektrische scooters, elektrische snorfietsen en e-bikes stimuleren en/of het weren van benzine scooters/snorfietsen, vooral in de binnenstad. De winst voor milieu en volksgezondheid is enorm. 

Kijk ook bij Sport.

Grachten

Grachten bieden kansen 

We willen de waterbeleving in Zwolle versterken: meer aanlegsteigers, festivals gericht op het water, water in de binnenstad in de vorm van waterkunstwerken & fonteinen en de koppeling met de klimaat actieve stad.

 

Groen

Openbaar groen moet je doen

Groen is belangrijk. Het zorgt voor rust, schone lucht en werkt tegen hitte en wateroverlast. Wij vinden dat (delen van) tuinen die direct grenzen aan openbaar gebied in overleg over kunnen lopen in de openbare ruimte. Een kans op meer groen (minder betegeling) en meer waterdoorlating in de ondergrond. Ook willen we meer diversiteit in de beplanting. Dat zorgt voor meer soorten insecten en draagt bij aan positieve beleving. Per wijk kijken we op maat wat er nodig is om het onderhoud te doen en wat mensen willen. Soms hebben mensen hulp nodig, soms niet. 

Kijk ook bij Parken, Natuur en bij Binnenstad.

Grote Kerk

We zien de Grote Kerk als baken van kunst en cultuur, ontmoeting en publiek debat, studeren en talentontwikkeling en willen investeren in benodigde toekomstbestendige verbouwingen.
h

Holtenbroek

Kijk bij Wijken.

Horeca

Huiselijk geweld

Voorkomen en terugdringen kindermishandeling 

D66 vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het preventieplan kindermishandeling dat dankzij de inzet van D66 opgesteld is. Kindermishandeling kan volgens de kinderombudsman met tientallen procenten naar beneden gebracht worden en dat is nog steeds niet gelukt. D66 wil extra investeren om kindermishandeling te voorkomen volgens het preventieplan dat het huidige college op ons initiatief heeft opgesteld. 

Geweld tegen dieren

De gemeente staat open voor nieuwe projecten, zoals de opvang van dieren uit huiselijk geweldsituaties en initiatieven als Dutch Cell Dogs waarmee zowel gedetineerde als asielhond uit zijn isolement wordt gehaald.

Kijk ook bij Jeugdzorg en Sociale Wijkteams.

Huurwoningen

Zwolle groeit en heeft dus meer woonplekken nodig. D66 wil daarom meer woningen bouwen in de bestaande stad, inclusief hoogbouw. Als we de stad uitbreiden dan willen we dat doen zonder natuurwaarden te schaden, en als dat kan willen we deze met woningbouw zelfs versterken. De groene stadsranden zijn waardevol voor Zwolle. 

De groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Zwolle verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter weerbarstig. Zelfs zonder de verwachte groei van de stad is er op dit moment al een tekort aan woningen. D66 wil dat wonen in Zwolle voor iedereen toegankelijk is. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur - en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar. 

Eerlijke kans op een sociale huurwoning 

Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen op die niet meer op zoek zijn naar een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit vertroebelt het maken van zinvol beleid. Over het opschonen van de lijsten willen we dat de gemeente met woningcorporaties afspraken maakt. 

Betaalbare huur- en koopwoningen 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector heeft ervoor gezorgd dat mensen meer dan een jaar lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Op zich zijn er genoeg sociale huurwoningen; maar deze worden vaak bezet gehouden door Zwollenaren die daar inmiddels eigenlijk teveel voor verdienen. Zij zouden graag doorstromen naar een woning in de vrije sector, maar die zijn er onvoldoende. De doorstroming op de woningmarkt moet de komende periode echt op gang worden gebracht. Voor ieder nieuwbouwproject hetzelfde verplichte stadsbrede percentage sociale woningen hanteren, is daarbij een achterhaalde manier van denken. Wij willen kijken naar wat per wijk of buurt nodig is aan sociale huur, maar ook aan betaalbare huur- en koopwoningen.

Kijk ook bij Bouwen en Architectuur.

i

IJsselhallen

De IJsselhallen zijn een goede plek voor beurzen, grote congressen en evenementen. Dit soort activiteiten hebben ruimte nodig voor parkeren en bereikbaarheid vanaf het station en A28. De huidige plek is daar geschikter voor dan de Spoorzone.

Kijk ook bij Spoorzone.

Infrastructuur

Het aantal verkeersbewegingen heeft een grote bijdrage aan de CO2-uitstoot. Daarom willen wij inzetten op slim ingerichte infrastructuur (of een slimmer gebruik van bestaande), inzetten op en stimuleren van elektrisch vervoer (zowel transport, distributie als OV) en het verder uitbreiden van het (nieuwe) fietsgebruik.

De infrastructuur (paden/wegen, bankjes en andere elementen) om te kunnen recreëren in de groene omgeving van Zwolle is belangrijk. Ook in de (binnen)stad is een dergelijke infrastructuur van belang. Het evenwicht tussen commerciële en publieke belangen raakt soms uit balans. Zo is heeft de Nieuwe Markt voor groot deel een publieke functie. Maar inmiddels kun je die vaak bijna niet meer benutten door de terrassen. Hier, en ook op andere plekken zoals op de Grote Markt belemmert het commerciële belang enerzijds de vrijheid om publieke ruimte te benutten en anderzijds is het ook voor de verkeerssituatie lastig. Omdat we een bruisende, diverse stad willen die een ontmoetingsplek is voor iedereen weegt D66 het publieke belang zwaar en zoeken wij een goede balans tussen vrije openbare ruimte en commercieel gebruik.

Initiatiefrijk Zwolle

Initiatiefrijk Zwolle geeft ideeën de kans! 

Dankzij D66 is in Zwolle sinds 2014 het programma Initiatiefrijk Zwolle gestart. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is om je plannen waar te maken, om bij te dragen aan jouw leefomgeving. En we vinden dat de gemeente de creatieve en vindingrijke kracht van Zwolle moet benutten. 

Iedereen met ideeën voor Zwolle, die bijdragen aan de ambities van de stad, kan het initiatief nemen dit idee waar te maken. De gemeente geeft ruimte en helpt bij de realisatie. Binnen het Stadsontwikkelfonds is financiële ruimte voor initiatieven. Initiatiefnemers moeten voor democratisch draagvlak voor hun initiatief zorgen en belangen afwegen (afhankelijk van het initiatief op wijk of stadniveau). 

Om Zwollenaren te stimuleren en te ondersteunen bij hun initiatieven is een digitaal platform ingericht. Daarnaast richten we ons op onze eigen gemeentelijke organisatie door te investeren in houding en gedrag van ambtenaren. Zodat initiatiefrijk werken het gewone werken wordt. Ook kijken we kritisch naar onze procedures, processen en regels. Obstakels willen we wegnemen door te versoepelen of een andere weg te zoeken zodat we het initiatief wél kunnen realiseren. D66 wil sowieso kijken naar de toegevoegde waarde van regels en regelingen. Deze worden beoordeeld op naleefbaarheid/controleerbaarheid en de verhouding tussen kosten en opbrengsten. 

Ook mensen die geen initiatief nemen zou de overheid “mee moeten nemen” als het gaat om invloed op je leefomgeving, bijvoorbeeld door placemaking.

Kijk ook bij Omgevingswet.

Inkoop van zorg

Inkoopbeleid, terugdringen bureaucratie en toegankelijkheid voor zorgondernemers 

We willen dat gemeentelijk inkoopbeleid ondernemerschap aanmoedigt. Iedere aanbieder moet kunnen instappen, op ieder moment van het jaar. Daarnaast wil D66 dat aanbieders niet afhankelijk zijn van jaarlijkse financiering. Daarom staan we open om andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken. 

Een actuele zorg is de toegenomen bureaucratie. Er zijn meer dan 400 gemeenten die allemaal hun eigen informatievoorziening, inkoop en facturatie hebben. Kleine zorgaanbieders stoppen vanwege de bureaucratie. Dat is zorgelijk, het gaat ten koste van keuzevrijheid en veel kennis en ervaring gaat verloren. Wat ons betreft moeten gemeenten – en dus ook Zwolle – zo eenduidig mogelijk werken richting aanbieders en bureaucratie verminderen. Hierbij dient er specifieke aandacht te zijn voor kleine zelfstandigen; zoals de zelfstandig werkende kinderpsycholoog. 

Inkoopprotocollen moeten zo aangepast worden dat ook kleine zelfstandigen mee kunnen (blijven) doen. Inkoopvoorwaarden moeten gerelateerd zijn aan inhoud.

Kijk ook bij Zorgaanbieders.

Innovatie

Zwolle is het kloppend hart van één van de meest concurrerende regio’s van Nederland. D66 ziet dan ook volop kansen voor ondernemerschap en de economie. Deze kansen zorgen voor banen. Daarnaast is er een urgente noodzaak dat Zwolle proactief inspeelt op de veranderingen van deze tijd zodat iedereen mee kan blijven doen. Technologisering, de energietransitie, de behoefte aan nieuwe producten en diensten zullen onze wereld veranderen. De verbinding tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid wordt steeds belangrijker, net als de focus op nieuwe waarden zoals gezondheid, kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Om de economie sterk te houden moeten Zwolle en de regio voorsorteren op deze belangrijke veranderingen.

Kijk ook bij Ondernemerschap en Werk.

Inspraak

Kijk bij Omgevingswet en Democratie.

j

Jeugdzorg

In Zwolle wonen 30.000 jongeren, waarvan zo’n tien procent op welke manier dan ook jeugdhulp nodig heeft. Kinderen in gezinnen met veel problemen zoals armoede, onmacht door lagere intelligentie, scheidingen en schulden. Maar ook kinderen die met een enkelvoudig (medisch) probleem te maken hebben zoals dyslexie of autisme. Het is een zeer diverse doelgroep. 

Er snel bij zijn door goede samenwerking 

Door problematiek al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen, Integrale Kind Centra (IKC) en consultatiebureaus, voorkomen we latere problemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke verbinding (of zelfs huisvesting in school) tussen school, sociaal wijkteam en huisarts, zodat de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk is.

Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. Zwolle geeft hier haar rol als regionale coördinator verder vorm. Ook huisarts, verloskundige en kraamhulp spelen een belangrijke rol. Elkaar weten te vinden is, van groot belang om preventief te kunnen werken. De verbinding tussen het voorliggend veld, eerste en tweedelijnszorg willen we versterken, maar ook die binnen de tweedelijnszorg. Doordat ketenpartners elkaar weten te vinden is het natuurlijker is om hulp op - en af te schalen en dit draagt bij aan kostenbeheersing. 

Niet van wal in sloot als je 18 wordt

De overgang van 18 naar 18-plus moet beter. Als een kind achttien jaar wordt, gaat bijvoorbeeld de GGZ - zorg over van gemeente naar zorgverzekeraar. Hier is flexibiliteit in de budgetten. Een gezinsbudget kan uitkomst bieden. 

Kijk ook bij Sociale Wijkteams, Kindermishandeling, Bescherming persoonsgegevens en Preventie.

k

Kamperpoort

Kijk bij Wijken.

Keuzevrijheid

D66 is voorstander van diversiteit aan aanbieders in de zorg. Diversiteit maakt dat je zelf kunt kiezen welke aanbieder het best bij jou past en aansluit bij jouw behoeften. 

Budgetplafonds op het niveau van aanbieders beperken de keuzevrijheid. Geld mag niet beperkend zijn als het gaat om de benodigde zorg en keuzevrijheid. D66 vindt dat mensen goed geïnformeerde keuzes moeten kunnen maken tussen al het zorgaanbod dat Zwolle en omgeving rijk is. Een digitaal platform helpt hierbij.

Kijk ook bij Bureaucratie en Toegang tot zorg.

Kinderen

Kindermishandeling

Voorkomen en terugdringen kindermishandeling 

D66 vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het preventieplan kindermishandeling dat dankzij de inzet van D66 opgesteld is. Kindermishandeling kan volgens de kinderombudsman met tientallen procenten naar beneden gebracht worden en dat is nog steeds niet gelukt. D66 wil extra investeren om kindermishandeling te voorkomen volgens het preventieplan dat het huidige college op ons initiatief heeft opgesteld.

Kijk ook bij Jeugdzorg en Preventie.

Klimaat

Klimaatbestendige binnenstad 

Wat voor de hele stad geldt, gaat ook op voor de binnenstad. Het moet een fijne plek zijn en dat is een plek waar het niet bloedheet is. D66 wil de binnenstad van Zwolle meer hittebestendig maken door het meer en efficiënter toepassen van groen en water. Bomen (mits de juiste soort) zorgen voor schaduw en vormen daarmee een temperatuurbuffer maar bieden ook direct schaduw voor bewoners en bezoekers. Ingrepen die we zouden willen doen zijn een klimaatbestendige, kwalitatief hoogwaardige nieuwe bestrating in de Diezerstraat. Ook willen we meer groene daken en wanden en Park de Wezenlanden meer doortrekken naar de binnenstad. 

Weren van oude dieselauto’s in de binnenstad (zie recent voornemen van Arnhem om dieselauto’s van vóór 2004 uit de binnenstad te weren).

Kijk ook bij Biodiversiteit, Natuur- en milieueducatie en bij Grachten, Flora en Fauna en Water.

Kunst

Kunst en cultuur is wat ons onderscheidt en verbindt, als individu en als groep. Aan de basis van onze visie staan, naast de waarde van kunst in zichzelf, drie kernwaarden van kunst en cultuur. Kunst draagt bij aan: 

 • De ontplooiing van ieder individu;
 • Een open, democratische en pluriforme samenleving;
 • Actuele maatschappelijke thema’s, onze economie en werkgelegenheid. 

Zwolle is toe aan een ‘next level’. We groeien en zijn inmiddels toonaangevend op verschillende gebieden. Ook de Zwolse kunstsector mag een stap maken! De impact mag groter, de artistieke kwaliteit zichtbaarder en we moeten reputatie opbouwen richting landelijke fondsen. D66 wil daarom investeren in kunst en in de creatieve sector die in Zwolle door ons onderwijsaanbod zo sterk is, maar nog niet zichtbaar genoeg. We willen een diversiteit en hoogwaardig aanbod en we willen experiment. 

Een van onze uitgangspunten is ‘Denk en handel internationaal,‘ wij zien voor Zwolle dan ook een bloeiend kunstklimaat dat ook buiten de stad gezien en gewaardeerd wordt. Museum de Fundatie laat zien dat dit kan. Om dit te bereiken is het belangrijk dat de gemeente uitstraalt dat kunst belangrijk is, dat zij dit met wet- en regelgeving stimuleert en letterlijk ruimte geeft. 

Kijk ook bij Grote Kerk, Cultuur, Atelierruimte, Kunst in de openbare ruimte en Festivals en Cultuureducatie.

Kunst in de openbare ruimte

Kunst in de publieke ruimte maakt stad leuker 

Een inspirerende leefomgeving zorgt ervoor dat inwoners zich thuis voelen in hun buurt, er trots op zijn, en zich daardoor ook betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan verrassing en verwondering. Zwolle kiest altijd een beetje behoudend en daarom is het tijd om een uitdagende stadscurator aan te stellen die Zwolle en haar bezoekers uit heel Nederland en daarbuiten verrast met kunst in de openbare ruimte.

Kijk ook bij Binnenstad en Kunst.

l

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid pakken we aan 

Een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke beperking in het welzijn en de ontwikkeling van mensen. Daarom wil D66 de lijn die in ingezet is op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid verder versterken. Dit willen we onder meer doen door: 

 • Investeren in het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leerkrachten voorschoolse educatie in taalonderwijs en signalering achterstanden;
 • Inzetten op vroege signalering door aandacht voor gezinnen waar laaggeletterdheid voorkomt;
 • Voor migranten ouder dan 30 neemt gemeente verantwoordelijkheid door hen de mogelijkheid te bieden een beroepsopleiding te volgen;
 • Investeren in een leven lang leren;
 • Onderwijsfasen tussen leeftijdsfasen en tussen onderwijs, bedrijfsleven en sport te verbinden. Want Nederlands leer je het snelst op het werk of bij de sportclub.

Landschap

Sterke overgang van stad naar landschap

Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is van waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

 • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
 • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
 • Waardevolle groene stadsranden behouden. Natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden, zoals met een landschapsplan.

Leegstand

Transformatie en sloop versterken stadsruimte 

De groei van de stad vraagt om meer woonplekken. Lege kantoorgebouwen kunnen hiervoor gebruikt worden. Transformatie begint langzaam vorm te krijgen in Zwolle, en dat willen we flink opschalen. Wanneer gebouwen daar niet geschikt voor zijn - incourant - dan is sloop ook een optie. Dat geeft ruimte terug aan de stad. Wij willen dat de gemeente een visie op sloop heeft en samen met de provincie een fonds voor ‘sloop’ realiseert. 

Leerlingenvervoer

Kijk bij onderwijs.

Leven lang leren

D66 staat voor gelijke kansen en perspectief voor iedereen. Iedere persoon, oud of jong, moet de ruimte hebben om talenten te ontdekken en uit te bouwen. Daar heb je een heel leven voor. Leren, spelen en werken dragen in elke levensfase bij aan persoonlijke ontwikkeling.

Kijk ook bij Onderwijs en Laaggeletterdheid.

LHBTI

Zwolle is een stad die op veel vlakken voorop loopt als het gaat om acceptatie van LHBTI - personen. Helaas voelen LHBTI -personen zich nog niet altijd geaccepteerd en veilig. Wij willen in Zwolle dat de gemeente zich inzet voor een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI’s en LHBTI-asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking en transgenders zich veilig en prettig voelen.

Activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen worden ondersteund. De gemeente bevordert dat zorginstellingen beschikken over een Roze Lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg. Wanneer er in de gemeente een asielzoekerscentrum is, bevordert de gemeente de veiligheid van LHBTI’s ook daar. 

Daarnaast willen we de zichtbaarheid bevorderen, dat bevordert acceptatie. De gemeente bevordert zichtbaarheid onder meer door evenementen te ondersteunen, door op Coming Out Dag en andere momenten de regenboogvlag te hijsen en met regenboogzebrapaden waarvan de eerste op initiatief van onder andere D66 al gerealiseerd is.

Kijk ook bij Racisme.

Lokale media

Investeren in lokale media 

Het vertrouwen in de democratie is onverminderd groot. Het vertrouwen in de politiek is veel kleiner. Kritische burgers en onafhankelijke media zijn onmisbaar voor de democratie. Het houdt politici scherp en verplicht hen verantwoording af te leggen. Door onze manier van politiek bedrijven - transparant, open en benaderbaar, mensen te betrekken bij onze plannen en de het vinden van meerderheden in de gemeenteraad op inhoud – proberen wij het vertrouwen in de politiek te versterken. Daarnaast willen wij een lokaal fonds voor kwalitatief goede lokale onderzoeksjournalistiek voor Zwolle. 

Kijk ook bij Democratie.

Luchthaven Lelystad

Geen uitbreiding zonder herindeling

De uitbreiding van Lelystad Airport als burgerluchthaven moet zorgvuldiger en transparanter tot stand komen. Waar zaken niet goed zijn gegaan, moet besluitvorming opnieuw en altijd democratisch gelegitimeerd. Dat begint wat D66 Zwolle betreft met een duidelijk beeld van de meest optimale routes op basis van in kaart te brengen milieueffecten en het informeren en betrekken van Zwolle en haar omgeving.

m

Mantelzorg

Oog voor jonge mantelzorgers

Wij willen extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Er zijn ongeveer 120 jonge  mantelzorgers in beeld, maar het gaat waarschijnlijk om veel meer kinderen. Deze willen we door middel van vragenlijsten op alle scholen (VO en PO) in beeld krijgen, erkenning bieden (wat ontzettend belangrijk is voor het welzijn van het kind) en wanneer nodig, ontlasten. Hulpverleners moeten niet alleen naar cliënten kijken, maar ook oog hebben voor het gezinssysteem en de kinderen die daar deel van uit maken.

Kijk ook bij Jeugdzorg.

Mensenrechten

De rechten voor de mens gelden voor iedereen, altijd en overal. Ze beschermen tegen macht en willekeur van de overheid, en zorgen dat iedereen in menselijke waardigheid kan leven. Op initiatief van D66 is Zwolle recent Shelter City geworden. Mensenrechtenverdedigers die in hun land worden bedreigd kunnen hier op adem komen en hun werk voort kunnen zetten. Wij willen dat Zwolle Shelter City blijft en dit meer laat zien. 

Migranten

Migranten die in Zwolle zijn gekomen vanwege onveilige situatie in hun thuisland, willen we helpen bij het zelfstandig en onafhankelijk leven in onze stad. Scholing op het gebied van de Nederlandse taal en omgangvormen is daarbij belangrijk. 

Kijk ook bij Mensenrechten.

Milieu

Mobiliteit

Hoe mensen zich verplaatsen is sterk aan het veranderen, denk aan de komst van e-bikes, elektrische auto’s, auto’s en vrachtwagens die zichzelf besturen, robots voor het verplaatsen van goederen en nieuwe brandstoffen. Zwolle is een logistiek knooppunt, met een fantastische Spoorzone, een nieuw station in Stadshagen, geweldige fietspaden en sterke waterverbindingen. D66 wil dit verder versterken en voorop lopen in (het experimenteren) met nieuwe mogelijkheden op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer.

Kijk ook bij Openbaar vervoer, Fietsen en Bereikbaarheid.

Monumenten

Monumenten beschermen 

Ons erfgoed is een enorm sterk punt van Zwolle. Zwolle heeft daardoor eigen karakter en beleving. D66 waakt over de kwaliteit van de stad en is voorstander van actief monumentenbeleid. Wat ons betreft mag de monumentenlijst worden uitgebreid naar jonge monumenten van tientallen jaren geleden. Een strenge bewaking van behoud monumentale waarden bij voorgestelde aanpassingen van deze monumenten is geboden om het historische karakter van de stad langdurig te borgen. 

De kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet zo hoog zijn dat we de monumenten van de toekomst bouwen. Om monumenten te onderhouden en te bewaren kunnen zij hedendaagse functies krijgen. Ook monumenten moeten, met goede zorgvuldige aanpassingen, met hun tijd mee kunnen gaan. Dat vraagt een actieve en kritische blik en professioneel oordeel.

Kijk ook bij Architectuur en Binnenstad.

Muziekschool

Kijk bij Cultuureducatie.

n

Natuur

De intrinsieke waarde van natuur staat voor ons voorop. Daarnaast heeft natuur ook voor mensen toegevoegde waarde: het draagt bij aan leefbaarheid, gezondheid en economische activiteit. D66 streeft er naar de Zwolse natuur en biodiversiteit te behouden en versterken, ook voor volgende generaties Zwollenaren. We willen de natuur beschermen en een duurzame impuls geven, iedere inwoner kan daarbij helpen. 

Met de omgevingsvisie wordt invulling gegeven van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor natuur van provincie naar gemeente. Voor Zwolle biedt dit de kans om de koppositie die wij nu al hebben, verder vorm te geven. 

Bij nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad (ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwbouw, verbouw), wil D66 voorwaarden stellen aan klimaatbestendig bouwen door rekening te houden met waterretentie en -afvoer, groen aanbrengen voor warmtereductie, schaduw en biodiversiteit. 

Natuurgebieden koesteren 

Binnen de gemeentegrens liggen diverse kleine en grote natuurgebieden, waarvan enkele zijn aangewezen als Natura 2000 - gebied of begrensd zijn als Natuurnetwerk Nederland (o.a. IJssel, Zwarte Water en de Vecht). 

Hoewel de gemeente Zwolle zelf weinig natuur in beheer heeft, ziet D66 voor de gemeente wel een belangrijke rol in de bescherming van deze gebieden. Dit kan met name door kritisch te zijn ten aan zien van plannen of projecten die negatieve effecten kunnen hebben op deze gebieden. D66 wil tevens dat plannen of projecten waar de gemeente zelf bij betrokken is, niet leiden tot negatieve effecten op natuur of wanneer dit niet te voorkomen is, dat vooraf gecompenseerd wordt. 

Kijk ook bij Bouwen, Biodiversiteit, Natuur- en milieueducatie en Flora en fauna.

Natuur- en milieueducatie

Een belangrijke pijler voor natuurbescherming is kennis en begrip. Wij vinden daarom belangrijk dat burgers en initiatiefnemers goed en tijdig geïnformeerd worden, zodat verrassingen uitblijven en (onbedoelde) schade voorkomen kan worden. De gemeente heeft daarom een faciliterende en informerende rol richting burgers over natuur, soorten, beheer, verspreiding en ondersteuning. Dit wordt wat ons betreft ook opgenomen in een natuurvisie.

Vanzelfsprekend werken we in de uitvoering en ontwikkeling van het natuurbeleid in de stad zo veel mogelijk samen met de verschillende (Zwolse) organisaties, waaronder Natuur en Milieu Overijssel (NMO). 

Natuur- en milieueducatie speelt een belangrijke rol. Door kinderen de waarde en kwetsbaarheid van natuur en milieu meegeven, in de natuur en niet alleen in het klaslokaal, draagt op lange termijn bij aan natuur-, milieu- en klimaatwinst.

Kijk ook bij Natuur en Klimaat en groen.

Noordereiland

Het Noordereiland gaat wat D66 betreft dicht als parkeergarage en krijgt een nieuwe functie, bijvoorbeeld wonen of kleinschalige bedrijvigheid en horeca. Parkeren kan ondergronds.

Kijk ook bij Parkeren en Stadsrand Noordzijde.

o

Omgevingsvisie

Kijk bij Omgevingswet.

Omgevingswet

Binnen enkele jaren geldt de Omgevingswet. Deze wil een samenhangende benadering van de leefomgeving mogelijk maken, procedures versnellen en verbeteren, de inzichtelijkheid van regels verbeteren en meer ruimte bieden aan lokale bestuurlijke afweging. Dit kan alleen plaatsvinden bij een cultuurverandering gericht op vertrouwen en samenwerking. Het streven is meer lokaal maatwerk wat betreft de normstelling en minder regels. De wet sluit volledig aan bij onze visie over hoe je omgaat met de ruimte en de mensen die er leven.

Participatie en initiatief krijgt de ruimte 

In de Omgevingswet is brede participatie in een vroegtijdig stadium een uitgangspunt. Overheden moeten aangeven hoe ze burgers, bedrijven en belanghebbenden bij de besluitvorming hebben betrokken. Voor D66 is participatie een belangrijke pijler van het omgevingsbeleid. De volgende waarden willen wij terugzien in de omgevingsvisie: 

 • Gezondheid;
 • Bescherming en versterking van natuur en milieu;
 • Ruimtelijke kwaliteit;
 • Speelruimte;
 • Schone energie.

Iedereen betrokken 

D66 wil alle belanghebbenden de mogelijkheid bieden om in een vroeg stadium bij plannen van de overheid of particuliere initiatiefnemers betrokken te worden. Professionele input, begeleiding en een zorgvuldig proces is daarbij essentieel. In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en bredere plan en besluitvorming. Dat geldt ook voor initiatiefnemers van plannen, zoals projectontwikkelaars en bouwers. Bij een particulier initiatief organiseert de initiatiefnemer het participatieproces. De gemeente kijkt op maat welke ondersteuning daarbij vanuit de gemeente nodig is, afhankelijk van de kennis en ervaring van de initiatiefnemer. 

Samenwerking met anderen 

De regio is belangrijk en vertoont veel samenhang met Zwolle, bij de aanpak van verschillende opgaven hebben we elkaar nodig. D66 wil dat de omgevingsvisie daarom in afstemming met de regio opstellen. 

Kijk ook bij Ruimte en Architectuur.

Ondernemerschap

Ruimte om te ondernemen

Onze stad staat bol van de kleine bedrijven en grote bedrijven, startups en bestaande bedrijven, bedrijven die hier hun roots hebben en nieuwe toetreders. Allemaal hebben ze een ding gemeen: ze hebben Zwolle tot thuisbasis gekozen, omdat ze hier de kans hebben om hun ideeën en ambities te realiseren. Dankzij hen innoveert en onderneemt Zwolle als nooit tevoren. Dat ondernemersklimaat willen we behouden en uitbouwen. Dat doen we door te stimuleren in plaats van te beperken. Door kansen te bieden in plaats van drempels op te werpen. Door knellende regels weg te nemen en gemengde functies mogelijk te maken. En door samen te werken aan een sterke regio en bereikbaarheid.

Sportondernemers 

D66 wil dat sportondernemers worden erkend in de belangrijke rol en hun succes als het gaat om het in beweging zetten van grote groepen Zwollenaren. De meerderheid van de volwassen Zwollenaren sport in zelf of commercieel georganiseerd verband.

Kijk ook bij Regels, Werk, Startups en Starters.

Onderwijs

D66 staat voor gelijke kansen en perspectief voor iedereen. Iedere persoon, oud of jong, moet de ruimte hebben om talenten te ontdekken en uit te bouwen. Daar heb je een heel leven voor. Leren, spelen en werken dragen in elke levensfase bij aan persoonlijke ontwikkeling. 

Een goede basis om te groeien 

Ieder kind verdient een goede basis om te groeien, te ontdekken en te leren. Elk kind heeft recht op onderwijs. Onderwijsinstellingen zouden daarom meer bezig moeten zijn met het bundelen van krachten dan het onderscheidend maken van de verschillen. 

Meer samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente, waaronder het Sociaal Wijkteam, is noodzakelijk. Vanuit die samenwerking kan het onderwijs zich meer richten op het bundelen van geldstromen, het inrichten van expertisecentra en het verbeteren van opdrachtgeverschap richting jeugdhulpaanbieders. De gemeente speelt een verbindende rol in het verbeteren van die samenwerking. De school wordt naast fysiek ook sociaal meer het middelpunt van de wijk, waardoor de leefwerelden van kinderen worden verbonden. 

Gezonde schoolgebouwen 

Goed onderwijs kan alleen gegeven worden in gezonde prettige gebouwen. De gemeente blijft daarom samen met het onderwijs investeren in gebouwen waar het onderwijs van de toekomst goed tot zijn recht komt. Waar mogelijk stimuleert de gemeente de verduurzaming en het energiezuinig maken van onderwijsgebouwen.

Ruimte voor de leerkracht 

We willen meer aandacht voor de werkdruk en de handen in de klas van het basisonderwijs, zodat leerkrachten structureel passende aandacht kunnen besteden aan kinderen die dat nodig hebben en een verwijzing naar het speciaal onderwijs vaker kan worden voorkomen. De gemeente moet hiervoor maatregelen treffen in samenspraak met de onderwijsinstellingen. D66 heeft de suggestie gedaan om middelen in te zetten voor de conciërge zodat er meer tijd vrijkomt voor leerkrachten om echt aan het onderwijs te besteden. Er moet gezocht blijven worden naar extra oplossingen die het onderwijs kunnen versterken. Als er toch een verwijzing nodig is naar een het speciaal of ander passend onderwijs dan mogen vervoersproblemen geen beperking zijn.

Kijk ook bij Passend onderwijs, Beroepsonderwijs en Cultuureducatie.

Onroerend goed

Minder maar beter onroerend goed 

Zwolle heeft veel onroerend goed (gebouwen, gronden, water etc.). D66 is een voorstander van het actief afstoten van onroerend goed dat niet direct een maatschappelijk doel dient, uitgezonderd monumentale gebouwen. Wanneer de gemeente de eigenaar is, wordt het bezit met een maatschappelijk doel ingezet; al dan niet tijdelijk. Het vastgoedbedrijf redeneert nu te weinig vanuit de initiatieven en te veel vanuit het bezit. Eventueel kunnen makelaars de verhuur en de administratie van de gemeente overnemen. Cofinanciering wordt toegejuicht en we houden financiële ruimte in het Stadsontwikkelfonds om mee te kunnen doen. Als burgers, bedrijven en instellingen uit eigen belang bereid zijn om (financieel) bij te dragen aan de realisatie van algemene voorzieningen, dan staat de gemeente daar open voor. 

Ontmoeting

De infrastructuur (paden/wegen, bankjes en andere elementen) om te kunnen recreëren in de groene omgeving van Zwolle is belangrijk. Ook in de (binnen)stad is een dergelijke infrastructuur van belang. Het evenwicht tussen commerciële en publieke belangen raakt soms uit balans. Zo is heeft de Nieuwe Markt voor groot deel een publieke functie. Maar inmiddels kun je die vaak bijna niet meer benutten door de terrassen. Hier, en ook op andere plekken zoals op de Grote Markt belemmert het commerciële belang enerzijds de vrijheid om publieke ruimte te benutten en anderzijds is het ook voor de verkeerssituatie lastig. Omdat we een bruisende, diverse stad willen die een ontmoetingsplek is voor iedereen weegt D66 het publieke belang zwaar en zoeken wij een goede balans tussen vrije openbare ruimte en commercieel gebruik. 

Kijk ook bij Ruimte en Binnenstad.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer over grenzen heen 

Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren door meer kwaliteit en optimale aansluitingen. Goed openbaar vervoer is meer dan een verzameling lijnen, het is een systeem dat - veel meer dan nu, in samenhang moet worden bekeken. Het treinverkeer in de Spoorzone moet vloeiend aansluiten op andere vormen van transport, studenten moeten veilig en snel naar school kunnen. Er moeten voldoende fietsenstallingen bij stations zijn en we zien kansen voor transferia in de rand van de binnenstad en in Stadshagen. We willen graag dat Zwolle onderdeel wordt van een grensoverschrijdende treinverbinding met Duitsland. Het gebruiksgemak van het openbaar vervoer moet omhoog, want pas dan kunnen trein, fiets en nieuwe vormen van vervoer zorgen voor een aantrekkelijk, snel en eenvoudig alternatief voor de auto.

Kijk ook bij Fietsen en Bereikbaarheid.

Openingstijden

Horeca, detailhandel, de creatieve industrie, kunst en cultuur zijn belangrijk voor een stad die studenten en jonge professionals wil blijven boeien. Door de stad aantrekkelijk te houden voor een nieuwe generatie denkers en doeners wordt de economische dynamiek verder versterkt. Zwolle kan het zich als hoofdstad van Noord Oost Nederland niet permitteren om 1 dag in de week praktisch op slot te zijn. Willen we onze positie waarmaken dan geven we ondernemers de ruimte om te ondernemen. Het vrijgeven van openingstijden en de vrijheid om te ondernemen op zondag willen we mogelijk maken. Ook blijft er wat ons betreft ruimte voor een nachtwinkel.

Ouderen

Meer perspectief voor ouderen 

Steeds meer mensen tussen de 50 en 67 jaar zoeken een baan. Het perspectief voor 50-plussers is niet altijd goed. Ook speelt er soms verborgen werkloosheid onder ouderen, bijvoorbeeld als een baan in loondienst er niet meer inzit en mensen als ZZP-er starten. Wij willen meer aandacht voor nieuwe kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt. De gemeente kan vooroordelen proberen weg te nemen en ondernemers het stimuleren om ouderen aan te nemen.

Wonen

We hebben ook oog voor de veranderende woonwensen van ouderen. Zij willen steeds vaker zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarom zullen we meer passende seniorenwoningen moeten bouwen die op termijn flexibel omgebouwd kunnen worden voor andere doelgroepen.

Kijk ook bij Werk voor ouderen en Zorg.

Overlast

Kijk bij Politie en Camera’s.

p

Parken

Kijk ook bij Groen, Natuur en Flora en Fauna.

Parkeren

Voor bezoekers die met het openbaar vervoer onze stad bezoeken, moet de overgang van station en bushaltes naar de binnenstad makkelijk zijn. Voor fietsers moet het huidige parkeerbeleid minder rigide worden gehandhaafd. Wij willen dat bezoekers die met de auto naar de binnenstad komen snel en efficiënt een parkeerplaats vinden langs de rand van de binnenstad, want de binnenstad wordt wat D66 betreft autoluw. Het fietsgebruik willen we stimuleren en auto- en scootergebruik ontmoedigen of zelfs verbieden. 

Het dubbel parkeren in de binnenstad moet opnieuw bekeken worden. We willen op maat kijken welke zones het wel en niet kan. De avondfunctie kan vaak niet dubbel gebruikt worden, want bewoners hebben dan de parkeerplekken nodig. Van de bezoekerspas willen we een 24-uurspas maken voor gasten die blijven slapen. Het aantal parkeerplaatsen voor elektrische auto's zal worden uitgebreid. Het aantal laadpunten zal de komende jaren meegroeien met de toename van het aantal elektrische auto's.

Kijk ook bij Bereikbaarheid.

Participatie

Passend onderwijs

Het kind staat voor D66 centraal, inclusief zijn of haar bevliegingen, nukken en persoonlijke gebruiksaanwijzing. Systemen en organisatievormen mogen hun ontwikkeling niet belemmeren. In het belang van de ontwikkeling van het kind willen we meer inzetten op een goede overgang tussen alle schoolniveaus, te beginnen met de overgang van voorschoolse educatie naar basisonderwijs. 

Ruimte voor de leerkracht 

We willen meer aandacht voor de werkdruk en de handen in de klas van het basisonderwijs, zodat leerkrachten structureel passende aandacht kunnen besteden aan kinderen. Verwijzing naar het speciaal onderwijs kan dan vaker worden voorkomen. De gemeente moet hiervoor maatregelen treffen in samenspraak met de onderwijsinstellingen. Er moet gezocht blijven worden naar extra oplossingen die het onderwijs kunnen versterken. Als er toch een verwijzing nodig is naar een het speciaal of ander passend onderwijs dan mogen vervoersproblemen geen beperking zijn.

D66 wil middelen inzetten voor een conciërge op elke school zodat er meer tijd vrijkomt voor leerkrachten om echt aan het onderwijs te besteden.

Kijk ook bij Onderwijs en Jeugdzorg.

Persoonsgebonden budget

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een manier om zelf de regie te kunnen voeren. 

D66 vindt dat een PGB alleen bedoeld is voor mensen die dat ook zelfstandig - zonder hulp van intermediairs – kunnen. Als mensen een PGB willen in plaats van Zorg in Natura dan moet dat mogelijk zijn via het ‘ja, tenzij’ principe. Aanbieders die met een PGB ingehuurd worden, moeten aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. Een gezinsbudget kan een goede manier zijn om gezinnen die met meerdere regelingen en veel bureaucratie te maken hebben te ondersteunen.

Kijk ook bij Sociale Wijkteams en Toegang tot zorg.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens beschermen

Samenwerking is essentieel als het gaat om geven van passende zorg. Zo hebben de sociale wijkteams sinds 2017 een plek bij de huisarts met als doel de toegang tot jeugdhulp (met name jeugd GGZ) te verbeteren en onnodig zware zorg te voorkomen. Scholen werken door schoolmaatschappelijk werk samen met de wijkteams en zo zijn er meer verbindingen gelegd. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat met name bij jeugdzorg de bescherming van persoonlijke gegevens extra belangrijk is.  

Ook als het gaat om (vermoedens van) kindermishandeling moet altijd zorgvuldig omgegaan worden met persoonlijke gegevens, maar privacyregels mogen het stoppen van kindermishandeling niet in de weg staan.

Kijk ook bij Privacy en Digitale veiligheid.

Politie

De politie zichtbaar en benaderbaar

De politie IJsselland waarborgt de veiligheid van de inwoners van Zwolle. De politie moet daarom goed zichtbaar zijn op straat en op een laagdrempelige manier te benaderen zijn. Projecten als ‘politiekids’ en de agent die betrokken is bij het sociaal wijkteam of het Centrum voor seksueel geweld in de Isala laten zien dat de Politie meedenkt en er voor je is.

Kijk ook bij Veiligheid en Camera’s.

Preventie

Het accent van gemeentelijke inzet dient te liggen op preventie en inzet van lichtere zorg, zodat zware zorg voorkomen kan worden. D66 vindt daarom ook dat er geïnvesteerd moet worden in preventieprogramma’s. Hoe? Dat mag per wijk verschillen. Het Buurt-voor-Buurt onderzoek geeft daar sturing in. De inzet is altijd tijdelijk tot het probleem opgelost is of genormaliseerd. De investeringen in het voorkomen van zware zorg moeten mee betaald worden door zorgverzekeraars omdat zij financieel baat hebben bij preventie. 

Er snel bij zijn door goede samenwerking 

Door problematiek al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen, Integrale Kind Centra (IKC) en consultatiebureaus, voorkomen we latere problemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke verbinding (of zelfs huisvesting in school) tussen school, sociaal wijkteam en huisarts, zodat de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk is. Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. 

Ook huisarts, verloskundige en kraamhulp spelen een belangrijke rol. Elkaar weten te vinden is, van groot belang om preventief te kunnen werken.

Kijk ook bij Mantelzorg en Zorg.

Privacy

Privacy gewaarborgd 

De gemeente moet zorgvuldig omgaan met de (geleende) gegevens van haar inwoners. Bij nieuw beleid zorgt zij altijd voor een privacy impact assessment. Deze werkwijze moet binnen het ambtelijk apparaat vanzelfsprekend zijn. Bij de implementatie van nieuwe of aangepaste processen en systemen is privacy een van de voorwaarden in het ontwerp (privacy by design). 

De gemeente maakt het mogelijk betaald te parkeren zonder kenteken in te hoeven voeren en registreert geen kentekens in de door haar geëxploiteerde parkeergarages. Zorgvuldige omgang met privégegevens willen we garanderen met een aparte portefeuille in het college. 

Privacy versus Smart City

We bewaken persoonlijke gegevens met het verplichte privacy impact assessment en met het genoemde privacy by design. Daarnaast moet bij persoonsgegevens ook een ‘ethisch impact assessments’ worden uitgevoerd. Hiermee worden schadelijke maatschappelijke effecten door profileren voorkomen en gaan we vroegtijdig datadiscriminatie tegen. De gemeente moet altijd uitleg kunnen geven over de keuzes die tot stand zijn gekomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. 

Open data beschikbaar

Open Data zorgt voor een transparante, controleerbare overheid. Persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie zijn vanzelfsprekend uitgezonderd. Waar mogelijk moet data real time en zonder tussenkomst beschikbaar zijn (open by design). 

Kijk ook bij Camera's, Wifi tracking en Persoonsgegevens.

Publieke ruimte​

In de publieke ruimte komen mensen elkaar tegen, het maakt de stad levendig of juist rustgevend en relaxed. Het geeft de stad haar sfeer. De gebouwen, het groen, het water, de straten, alles heeft invloed op de mensen in de stad. Wij vinden dat de ze dus van hoge kwaliteit moet zijn en dat iedereen daar verantwoordelijk voor is: de gemeente, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, inwoners, corporaties en clubs. Door mensen vanaf het begin van ruimtelijke opgaven te betrekken, zorg je hiervoor en maak je de stad echt van iedereen!

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet standaard worden opgenomen in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk.

Kijk ook bij Architectuur, Sport en Kunst in de openbare ruimte.

r

Racisme

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel 

Racisme en discriminatie zijn in Zwolle onacceptabel. Iedereen in Zwolle is gelijkwaardig. Ongeacht je etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele voorkeur, leeftijd of opleiding. We willen in Zwolle een Antidiscriminatie Agenda opstellen. Het is belangrijk dat de gemeente in de uitvoering van deze agenda samenwerkt met partners uit de samenleving.

Veel mensen voelen zich gediscrimineerd. Tegelijk weten we dat nog lang niet alle mensen discriminatie melden. Om discriminatie beter in kaart te brengen, moet de meldingsbereidheid van mensen omhoog. Het is belangrijk dat de gemeente, maar ook overheidsdiensten zoals de politie en de brandweer zelf het goede voorbeeld geven. 

Diversiteit binnen deze organisaties verdient meer ambitie. Een initiatief als Roze in Blauw – dat zich inzet voor LHBTI -personen binnen en buiten het politiekorps- is hier een goed voorbeeld van.

Kijk ook bij Vrijheid.

Reclamemasten

Commercie heeft ook invloed op hoe de stad eruit ziet. Denk aan geveluitingen in de binnenstad, maar ook aan grote reclameborden langs de A28. De laatste willen we verbieden, tegenwoordig kun je ook zonder deze tekens de weg prima vinden. Als het om terrassen en geveluitingen gaat: groen en goed ontwerp wordt beloond. 

Kijk ook bij Ruimte.

Recreatie

Grachten bieden kansen 

We willen de waterbeleving in Zwolle versterken: meer aanlegsteigers, festivals gericht op het water, water in de binnenstad in de vorm van waterkunstwerken/fonteinen en de koppeling met de klimaat actieve stad.

Sterke overgang van stad naar landschap 

Zwolle heeft een prachtige binnenstad, levendige wijken en groene omgeving. Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is een absolute waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

 • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
 • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
 • Waardevolle groene stadsranden behouden, natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden zoals met een landschapsplan. 

Referendum

D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Referenda mogen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen. D66 is dus tegen referenda die door de overheid zelf ‘van bovenaf’ uitgeschreven worden. Eerst moet de gemeenteraad kiezen, daarna kunnen kiezers dat, als zij willen, corrigeren. Daarom willen we dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf (‘van onderop’) een referendum te organiseren en is daarom voorstander van het bindend correctief referendum voor onderwerpen die de hele stad raken.

Kijk ook bij Democratie.

Regels

Levendig en vrij, zonder knellende regels 

We willen dat de gemeente, die in afgelopen periode al veel knellende regels heeft afgeschaft, ruimte blijft geven aan (ook kleiner) initiatief (vooral horeca en kunst) en ondernemerschap door afschaffen van beperkende regels/lasten zoals verplichte sluitingstijden.

Regio

Samenwerken met de regio

D66 gelooft in een sterke samenwerking met omliggende gemeenten. De flexibele structuur van de regio Zwolle geeft de noodzakelijke wendbaarheid in tijden van snelle economische veranderingen. Zo kan er optimaal aangesloten worden bij ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overschrijden. 

Door de kracht van de twintig aangesloten gemeenten maximaal te benutten wordt de regio als geheel concurrerender. D66 ziet regio Zwolle ook als een platform voor het maken van moeilijke afspraken. Niet alles kan en moet overal. Een breed gedragen en degelijk onderbouwde langetermijnvisie moet de basis vormen voor regionale afspraken. D66 ziet kansen voor samenwerking en visievorming op veel thema’s: 

 • sterkere banden tussen ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden;
 • het faciliteren van netwerken met aan elkaar gerelateerde bedrijven (clustervorming);
 • versterken van relaties met andere regio’s in Nederland en daarbuiten.
 • scholings- en arbeidsmarktvraagstukken;
 • mobiliteit en bereikbaarheid;
 • afstemming bedrijfslocaties en andere boven lokale voorzieningen;
 • regiomarketing en acquisitie van bedrijven;
 • het opstellen van projectaanvragen die aansluiten bij programma’s in Den Haag en Brussel;
 • recreatie & toerisme;
 • energietransitie.

Aanhaken bij regionale opgaven en democratie 

Punt van aandacht is de democratische legitimiteit van regionale samenwerking. Raadsleden moeten meer sturing kunnen geven aan beleidsprogramma’s die regionaal opgesteld worden. De activiteiten van de regio kunnen transparanter en toegankelijker worden gecommuniceerd naar raadsleden en geïnteresseerde burgers. Tijdens het vormgeven van projecten moet in een vroeg stadium actief gezocht worden naar input vanuit de raden. Daarnaast blijven onze raadsleden aangehaakt bij regionale ontwikkelingen middels afstemming tussen raadsleden uit verschillende gemeenten.

Kijk ook bij Omgevingsvisie.

Ruimte

Spontane stad

Wij willen ruimte bieden aan nieuwe eigentijdse concepten, die alleen daar ontstaan waar de huren betaalbaar zijn. Er moet ook ruimte zijn voor een organische ontwikkeling- ook van de binnenstad - dus willen wij soms gewoon afwachten in plaats van maatregelen nemen. 

Sterke overgang van stad naar landschap 

Zwolle heeft een prachtige binnenstad, levendige wijken en groene omgeving. Wij willen de verbinding tussen bebouwde omgeving en het landschap zichtbaarder en voelbaarder maken. Zo kun je vanuit de binnenstad in 10 minuten naar de IJsseloevers fietsen. Dat is een absolute waarde voor bezoekers van de stad en voor bewoners. D66 wil: 

 • Het overgangsgebied tussen stad en landschap samen met agrariërs of andere ondernemers en initiatiefnemers verder versterken;
 • Een omgang met het landschap, waar landbouwgebied veelal in samenhang met natuur toegankelijk is voor bijvoorbeeld wandelaars; 
 • Waardevolle groene stadsranden behouden, natuurwaarden wegen zwaar bij de keuze om te bepalen waar uitbreiding van woningen kan. Bebouwen kan alleen onder voorwaarden zoals met een landschapsplan. 

Kijk ook bij Spoorzone, Noordereiland, Architectuur, Groen en Binnenstad.

s

Scholen

Kijk bij Onderwijs.

Schone lucht

Schoon vervoer

Innovaties in mobiliteit gaan razendsnel, de gemeente moet daar op inspelen door bedrijven die duurzaam en toekomstbestendig ontwikkelen actief te benaderen met de vraag welke aanpassingen zij kan doen in haar openbare ruimte om optimale ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo moet Zwolle de derde plek in Nederland zijn waar men waterstof kan tanken. En benutten we slim-parkeren systemen ten volle. Ook betekent het onder meer veel schoner en betaalbaar openbaar busvervoer, Zwolle moet ook hierin koploper worden met proeftuinen en pilots. Ook willen we onderzoeken hoe nieuwe vormen, zoals autodelen, er voor kan zorgen dat iedereen zich makkelijk – en op een schonere manier - kan verplaatsen, ook mensen die nu geen auto kunnen betalen.

Gezonde schoolgebouwen 

Goed onderwijs kan alleen gegeven worden in gezonde prettige gebouwen. De gemeente blijft daarom samen met het onderwijs investeren in gebouwen waar het onderwijs van de toekomst goed tot zijn recht komt. Waar mogelijk stimuleert de gemeente de verduurzaming en het energiezuinig maken van onderwijsgebouwen.

Kijk ook bij Energietransitie en Duurzaamheid.

Schulden

Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Veel mensen weten niet dat de gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.

We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij meer en snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij het leren vaardigheden rond budgetbeheer en hulp bij administratie door professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is vaak effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van (ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Zo wordt erger voorkomen.

Kritisch kijken naar eigen rol gemeente                                                                             
De gemeente moet ook haar eigen rol kritisch bekijken: niet afgeloste schulden worden door overheden immers vaak beantwoord met boetes en naheffingen die een verdere stapeling van schulden tot gevolg hebben. Zo worden mensen alleen maar verder in de problemen gebracht. De menselijke maat hierin moet terug, want de huidige praktijk is voor zowel de schuldenaars als de overheid contraproductief. 

Inwoners met een tijdelijk contract en zzp’ers in financiële nood verdienen dezelfde schuldhulpverlening als mensen met een vast contract.

De proef met het overnemen door de gemeente van problematische schulden van een groep gemotiveerde jongeren willen wij voortzetten en bij succes uitbreiden. Zo bieden wij hen weer een perspectief op een kansrijk leven.

Kijk ook bij Armoede.

Sloop

Transformatie en sloop versterken stadsruimte 

De groei van de stad vraagt om meer woonplekken. Lege kantoorgebouwen kunnen hiervoor gebruikt worden. Transformatie begint langzaam vorm te krijgen in Zwolle, en dat willen we flink opschalen. Wanneer gebouwen daar niet geschikt voor zijn - incourant - dan is sloop ook een optie. Dat geeft ruimte terug aan de stad. Wij willen dat de gemeente een visie op sloop heeft en samen met de provincie een fonds voor ‘sloop’ realiseert. 

Kijk ook bij Ruimte.

Smart city

Technologie biedt volop kansen. Het gebruik van Big Data bijvoorbeeld, de stad als een groot informatiesysteem, een zogenaamde smart city. Zwolle loopt daarin terecht voorop. Echter, D66 is niet alleen een partij van vooruitgang, maar ook een partij die staat voor vrijheid. Niet alles wat technisch mogelijk is, is wenselijk. Het belang dat gediend wordt moet altijd helder zijn. Wij zijn scherp op persoonlijke vrijheid en privacy en zeer waakzaam als het gaat om de impact van beleid en uitvoering op onze vrije democratische samenleving. 

Kijk ook bij Privacy, Big Data en Technologie.

Sociaal domein

Ons uitgangspunt is dat de meeste inwoners goed voor zichzelf en hun kinderen zorgen, en daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Er zijn echter ook situaties waar hulp nodig is. Dan willen we dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt. Wij willen de hulp samen met de inwoner, het kind of de jongere op maat geven en hen helpen als zij het niet alleen kunnen: samen met hen de benodigde hulp bepalen en inzetten. Zelfbeschikking, eigen regie en keuzevrijheid dragen bij aan het welbevinden van mensen. Het doet recht aan de eigen kracht. 

Mensen hebben de vrijheid zelf keuzes te maken en benodigde zorg te regelen. Deze uitgangspunten vormen de essentie van onze visie op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. We willen doen wat nodig is. 

Kijk ook bij Zorg, Werk en Jeugdhulp.

Sociale huurwoningen

Eerlijke kans op een sociale huurwoning 

Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen op die niet meer op zoek zijn naar een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit vertroebelt het maken van zinvol beleid. Over het opschonen van de lijsten willen we dat de gemeente met woningcorporaties afspraken maakt. 

Kijk ook bij Wonen.

Sociale wijkteams

Sociale Wijkteams geven hulp 

D66 vindt dat de wijkteams een onderdeel van de gemeente moeten blijven. Zo kan de gemeente de regierol beter uitvoeren als het gaat om kwaliteit en continuïteit van zorg. Het wijkteam is er voor mensen die meerdere problemen hebben en die daar hulp bij nodig hebben (integrale aanpak). Het wijkteam voert de keukentafelgesprekken met hen en kan zo de eerste hulpvragen zo veel mogelijk zelf opvangen. Waar nodig schakelt de generalist specialisten in van buiten het wijkteam. D66 vindt de nauwe samenwerking met partners in het sociaal domein erg belangrijk. Doordat organisaties elkaar goed kunnen vinden en naar elkaar verwijzen, worden wachtlijsten verminderd.

De expertise en professionaliteit van de mensen in het wijkteam is ontzettend belangrijk bij het geven van goede hulp, bijvoorbeeld v.w.b. jeugd GGZ.

Kijk ook bij Zorgaanbieders, Persoonsgebonden Budget, Bureaucratie, Toegang tot zorg, Jeugdzorg en Zorg.

Softdrugs

D66 pleit in de gemeenteraad van Zwolle al jaren voor een uitbreiding van het gedoogbeleid. Daar is aangepaste wetgeving voor nodig. Tot die tijd vraagt Zwolle om meer vrijheid voor gemeenten om wietteelt te reguleren. Wat ons betreft kan de gemeente zelf nu al onderzoek doen naar mogelijkheden voor reguleren en deelname aan experimenten. Zwolle wil zich daarbij actief opwerpen binnen de Vereniging Nederlandse gemeenten om een pilot uit te voeren. 

Speeltuinen

In elke wijk speeltuinen

D66 blijft zich inzetten voor maatwerk in buurthuizen en speeltuinen. We zien de waarde van buurthuizen in zelfbeheer en zelfstandige speeltuinen; iedereen is gebaat bij de energie die daarbij vrijkomt. D66 vindt het belangrijk dat er natuurspeeltuinen zijn in alle wijken. Dit zijn de plekken waar kinderen kind en jongeren jong mogen zijn. Bovendien fungeren speeltuinen als belangrijke ontmoetingsplek voor bewoners en organisaties.

Kijk ook bij Wijken.

Spoolde

Kijk bij Wijken.

Spoorzone

Wij zien de Spoorzone als een gebied zo levendig en bedrijvig als de binnenstad. Iedereen komt er bij elkaar om te reizen, te werken en te genieten van eten, kunst of gewoon voor de sfeer. Het is een speels en verrassend, open en toegankelijk gebied dat de noord en zuidzijde van de stad optimaal aan elkaar verbindt, zowel voor fietsers als voor voetgangers. 

Wij streven ernaar om de poortjes op station Zwolle weer open te krijgen zolang de Spoorzone niet heringericht is en geen gelijkwaardige alternatieven voor de passage van de ene naar de andere kant van het station biedt. Oude waardevolle gebouwen willen we behouden, nieuwe gebouwen zijn spraakmakend.

Sport

D66 wil sport stimuleren en toegankelijk houden voor iedereen. Het houdt je gezond, is gezellig en het daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. Sportverenigingen, sporten in de buitenlucht, sporten bij commerciële aanbieders, lekker rennen langs de IJssel of topsport, wij zijn er trots op dat Zwolle het allemaal heeft.

Kijk ook bij Verenigingen en Sportaccomodaties.

Sportaccomodaties

Goede accommodaties 

D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie. Multifunctionaliteit, flexibiliteit om aan te sluiten op veranderende behoefte en streven naar optimale bezetting, dus ook in de daluren, zijn belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling van sportaccommodaties. 

Wij willen investeren in goede accommodaties en goede sportmogelijkheden in de publieke ruimte. Goede verlichting, bewegwijzering en inrichting zijn bij dat laatste van belang. Ook willen we sport op school stimuleren en groepen die minder makkelijk bewegen om welke reden dan ook helpen om toch te gaan sporten.

Kijk ook bij Sport.

Stadshagen

De jongste en meest ondernemende wijk van Zwolle.

Kijk bij Wijken.

Stadsrand Noordzijde binnenstad

De stadsrand aan de noordzijde van de binnenstad heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Er is ruimte voor inbreiding en de rand mag meer een overloopgebied van de binnenstad worden. Samen met de stad, architecten en vastgoedeigenaren willen we hier komen tot gebiedsontwikkeling.

Kijk ook bij Publieke ruimte, IJsselhallen en Spoorzone.

Starters

Een goed klimaat voor startups en starters

Ondernemers houden de economie van Zwolle vitaal en zorgen voor banen. Innovatie vindt met name plaats binnen het MKB, wat de ruimte moet krijgen om te groeien. D66 wil nieuwe oplossingen blijven zoeken om ook fysieke ruimte te kunnen (blijven) bieden aan startups. We willen kijken naar (gedeelde) ruimtes voor startups - bijvoorbeeld op basis van time sharing - en hierin bemiddeling en ondersteuning bieden. Ook voor scaleups (start-ups die aan het doorgroeien zijn) willen we voldoende huisvesting bieden en een gezamenlijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. 

Omdat goedkope bedrijfsruimte met publiek geld betaald wordt, mag daar ook iets tegenover staan, bijvoorbeeld het delen van kennis, het aannemen van mensen met een beperking of bijdragen aan de promotie van Zwolle. 

Startups

Een goed klimaat voor startups en starters

Ondernemers houden de economie van Zwolle vitaal en zorgen voor banen. Innovatie vindt met name plaats binnen het MKB, wat de ruimte moet krijgen om te groeien. D66 wil nieuwe oplossingen blijven zoeken om ook fysieke ruimte te kunnen (blijven) bieden aan startups. We willen kijken naar (gedeelde) ruimtes voor startups - bijvoorbeeld op basis van time sharing - en hierin bemiddeling en ondersteuning bieden. Ook voor scaleups (start-ups die aan het doorgroeien zijn) willen we voldoende huisvesting bieden en een gezamenlijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen. 

Omdat goedkope bedrijfsruimte met publiek geld betaald wordt, mag daar ook iets tegenover staan, bijvoorbeeld het delen van kennis, het aannemen van mensen met een beperking of bijdragen aan de promotie van Zwolle. 

Studenten

Zwolle Studentenstad 

Zwolle wordt steeds meer een studentenstad. Steeds vaker wordt deze onvergetelijke tijd hier beleefd. Toch zijn er ook veel mensen die thuis blijven wonen en gaan pendelen door het gebrek aan betaalbare en goede woonruimte. D66 Zwolle wil zich inzetten voor meer studentenwoningen in en het rond de binnenstad. Samen met de studenten maken wij de stad levendiger. Studentenverenigingen moeten actief betrokken worden om Zwolle Studentenstad verder te verbeteren. D66 Zwolle wil een levendige studentenstad creëren door:

 • Het vrijgeven van openingstijden van de horeca;
 • Een algehele koopzondag;
 • Het bieden van een goed cultureel programma dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad;
 • Een mediacentrum voor studenten van alle opleidingen in de binnenstad;
 • Een goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zodat studenten ook tijdens en na hun studie voldoende kansen hebben in Zwolle op een werk/stageplek;
 • Ondernemen tijdens of na je studie makkelijker maken door het aanbieden van goedkope (gedeelde) werkruimte voor startups;
 • Veel studenten hebben vernieuwende en creatieve plannen, maar hebben soms een duwtje in de rug nodig om dit ook echt van de grond te krijgen. Met een denktank en ontmoetingsplaats/spreekuur kunnen we jongeren hierbij beter faciliteren;
 • Het versterken van het studiesucces en het voorkomen van uitval of terugval in bijstand-positie door ondersteuningsprogramma’s aan te bieden aan bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters en studerende moeders.

Subsidies

De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf, maar werkt veel samen met partners in de stad. Veelal in de vorm van subsidierelaties. D66 is van mening dat subsidies transparant moeten zijn en de tegenprestatie voor die subsidie eenduidig en helder moet worden opgenomen in de verantwoording. Risico’s moeten inzichtelijk zijn, net als de bijbehorende beheersmaatregelen.

Kijk ook bij Financiën.

t

Technologie

Technologie biedt volop kansen. Het gebruik van Big Data bijvoorbeeld, de stad als een groot informatiesysteem: smart city. Zwolle loopt daarin terecht voorop. Echter, D66 is niet alleen een partij van vooruitgang, maar ook een partij die staat voor vrijheid. Niet alles wat technisch mogelijk is, is wenselijk. Het belang dat gediend wordt moet altijd helder zijn. Wij zijn scherp op persoonlijke vrijheid en privacy en zeer waakzaam als het gaat om de impact van beleid en uitvoering op onze vrije democratische samenleving.

Kijk ook bij Innovatie, Smart City, Digitale veiligheid, Topwerklocaties en Big Data.

Toegang tot zorg

Toegang tot zorg via huisarts 

De toegang tot zorg moet via meerdere wegen mogelijk blijven. We gaan uit van eigen regie van mensen, die als zij dat willen en kunnen ook rechtstreeks een zorgaanbieder kunnen zoeken. Andere mogelijkheden zijn een verwijzing via de huisarts, en het wijkteam. Deze mogelijkheden willen we bereikbaar houden voor iedere inwoner van Zwolle.

Kijk ook bij Keuzevrijheid, Sociale Wijkteams en Persoonsgebonden Budget.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking moet standaard worden opgenomen in elk ruimtelijk ontwerpvraagstuk.

Toerisme

Grachten bieden kansen 

We willen de waterbeleving in Zwolle versterken: meer aanlegsteigers, festivals gericht op het water, water in de binnenstad in de vorm van waterkunstwerken/fonteinen en de koppeling met de klimaat actieve stad.


Topwerklocaties

Investeren in de Zwolse Topwerklocaties

We willen blijven investeren in de topwerklocaties zoals de klimaatcampus waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid verbonden zijn en we willen belemmeringen door verouderde regelgeving of te hoge lasten wegnemen. Waar de overheid investeert mag zij randvoorwaarden stellen om de circulaire economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Kijk ook bij Technologie en Werk.

u

Uitkering

D66 wil ook dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of te ondernemen, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van hun uitkering.

Kijk ook bij Afstand tot de arbeidsmarkt, Bijstand en Werk.

v

Veerallee

Kijk bij Wijken.

Veiligheid

Een veilige stad

In Zwolle werken we samen aan een veilige toekomst. Zo daalt het aantal burgers dat te maken krijgt met vandalisme en geweldsdelicten sinds 2002. Tegelijkertijd voelen mensen zich niet altijd veiliger. Wij waarderen inwoners die hun eigen veiligheid willen verbeteren. Veel problemen moeten echter gewoon door gemeente en de politie worden aangepakt. Het Buurt-voor-Buurt onderzoek is een goed middel om problemen te signaleren en aan te pakken (soms met pop-up politiebureaus). Ook door effectief gebruik van de juiste verlichting in de openbare ruimte neemt het veiligheidsgevoel van mensen toe. Wij vinden dat de gemeente meer moet investeren in goede verlichting, zonder onnodig energie te verspillen.

We zien in Zwolle dat de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt zich verder ontwikkelt door de opkomst van bijvoorbeeld ‘buurt-WhatsApps’. Dit versterkt de sociale betrokkenheid veel meer dan defensieve middelen als camera's. Het geeft de inwoners van Zwolle zeggenschap over hun eigen wijk en dat geeft zekerheid en vertrouwen in een veilige leefomgeving. 

Kijk ook bij Politie, Privacy, Digitale veiligheid en Camera’s.

Verenigingen

Een rijk verenigingsleven 

Zwolle heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband waarin vrijwilligers mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden gesport, is waardevol en uniek. Dat geldt overigens ook voor culturele verenigingen. D66 wil georganiseerd sporten faciliteren. Wij vragen verenigingen ook om zelf initiatief en ondernemerschap te laten zien en een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving.

D66 streeft naar gezonde, krachtige verenigingen. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat verenigingen door te fuseren sterker en gezonder worden en beter in staat zijn in te spelen op de veranderende opgaven. Vaak leidt dit ook tot structureel lagere kosten en risico’s voor de gemeente. Indien nodig moet de gemeente incidenteel geld beschikbaar stellen om financiële hobbels glad te strijken. De beoogde tariefstijgingen ingegeven in de periode 2014 – 2018 door noodzakelijke bezuinigingen gaan wat D66 betreft niet door.

Lagere energierekening voor sportclubs 

Verduurzaming is ook voor sportclubs interessant: uit cijfers van NOC*NSF blijkt dat verenigingen hun energierekening tot wel 15% kunnen laten dalen als ze werk maken van verduurzaming van hun accommodatie. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert door kennis, advies en financiële middelen ter beschikking te stellen. 

Kijk ook bij Sport.

Verlichting

Dankzij D66 komt er een innovatief en multifunctioneel verlichtingsplan voor de binnenstad. Dit kan ook nuttig zijn voor het verbeteren van de routering, ook naar al die verrassende plekken die nu nog weinig bezocht worden. Ook komt het de veiligheid ten goede.

Kijk ook bij Binnenstad.

Vervoer

Hoe mensen zich verplaatsen is sterk aan het veranderen, denk aan de komst van e-bikes, elektrische auto’s, auto’s en vrachtwagens die zichzelf besturen, robots voor het verplaatsen van goederen en nieuwe brandstoffen. Zwolle is een logistiek knooppunt, met een fantastische Spoorzone, een nieuw station in Stadshagen, geweldige fietspaden en sterke waterverbindingen. D66 wil dit verder versterken en voorop lopen in (het experimenteren) met nieuwe mogelijkheden op het gebied van verkeer, mobiliteit en vervoer. 

Wij kiezen voor de fiets 

In de stad Zwolle is de fiets het belangrijkste vervoermiddel voor Zwollenaren om op hun plaats van bestemming te komen. Ook onder bezoekers van Zwolle neemt het gebruik van de fiets toe. Het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66: 

• Verbreding van smalle fietspaden zodat je veilig naast elkaar kunt fietsen en kunt inhalen;
Fietspaden gescheiden van overig verkeer met name bij scholen en sportparken;

 • De Nieuwstraat inrichten als de straat voor fietsers om op hun bestemming in de  binnenstad te komen, inclusief parkeervoorzieningen en oplaadpunten voor e-bikes;
 • Investeren in passende stallingen voor e-bikes en bakfietsen;
 • Bij bouwprojecten integraal en actief aandacht voor parkeernorm fietsers;
 • Genoeg fietsparkeer plekken voor verschillende soorten fietsen en die ook nog bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad door hun bijzondere ontwerp; 
 • Stimuleren forensverkeer per fiets (afstanden tot ongeveer 10/12 kilometer).

Kijk ook bij Bereikbaarheid.

Vrijheid

Onze grote drijfveer is vrijheid: positieve vrijheid die een ander niet schaadt. Deze vrijheid kan alleen ontstaan als er een fundamenteel sterke rechtstaat en democratie is. Die hebben wij gelukkig in Nederland, deze staat echter continu onder druk door bijvoorbeeld terrorisme en is in beweging door nieuwe technologie en internet.

Kijk ook bij Mensenrechten, Privacy, Smart city, Big Data, Camera's, Democratie, Discriminatie.

w

Wachtlijsten

Wachtlijsten jeugdzorg voorkomen 

Ouders, aanbieders van specialistische jeugdzorg, Veilig Thuis, GGD, Sociaal wijkteam en andere ketenpartners weten elkaar steeds beter te vinden. Zo worden wachtlijsten voorkomen. Als er directe hulp nodig is, moet dat beschikbaar zijn.

Kijk ook bij Jeugdzorg.

Water

D66 wil de aanwezigheid van water zichtbaarder maken. Neerslagwater willen we opvangen en - waar dit nuttig is - laten infiltreren in de bodem of afvoeren naar het watersysteem. Zo wordt het ontkoppeld van het afvalwater. Retentie en afvoer kan op een speelse wijze vorm krijgen door (verlaagde) pleinen of bekkens die bij mooi en droog weer fungeren als ontmoetingsplek, maar bij hoge neerslagpieken vol kunnen lopen met water. Initiatieven voor het hergebruik van regenwater voor doorspoelen van toilet en beregenen van de tuin willen we stimuleren.

Kijk ook bij Grachten en Klimaat.

Werk

Om mensen aan het werk te helpen is proactief inspelen op veranderende economie van groot belang. Er komen steeds meer flexibele banen en werk verandert door technologie. Voor bepaalde groepen mensen worden passende banen schaars, daar tegenover staat dat de energietransitie kansen op werk biedt. Mensen willen een gezond leven op een toekomstbestendige planeet. Dit betekent dat nieuwe producten en diensten ontstaan en dat is een geweldige kans. Het betekent ook dat een leven lang leren steeds belangrijker wordt en mensen makkelijker van baan moeten kunnen wisselen. D66 wil:

 • Ruimte geven aan en verder versterken koppeling bedrijfsleven, onderwijs en overheid (ook door leerwerkpraktijk);
 • Barrières voor ondernemerschap wegnemen;
 • Een persoonlijke leerrekening invoeren waarbij mensen voordelig kunnen sparen voor loopbaanontwikkeling;
 • Via nieuwe technologie klussen zichtbaar en toegankelijk maken voor mensen die inkomens willen stapelen;
 • Onderzoek naar basisbanen bij de gemeente inclusief een verdringingstoets;
 • Voortzetten experimenten met nieuwe sociale vangnetten op basis van gedegen en objectief onderzoek;
 • Samenwerking als waarde inbedden in nieuwe ondernemingen waarin de overheid investeert (zoals start ups).

Kijk ook bij Economie, Afstand tot de arbeidsmarkt, Werk voor ouderen, starters, Innovatie, Ondernemerschap en Startups.

Werk voor ouderen

Meer perspectief voor ouderen 

Steeds meer mensen tussen de 50 en 67 jaar zoeken een baan. Het perspectief voor 50-plussers is niet altijd goed. Ook speelt er soms verborgen werkloosheid onder ouderen, bijvoorbeeld als een baan in loondienst er niet meer inzit en mensen als ZZP-er starten. Wij willen meer aandacht voor nieuwe kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt. De gemeente kan vooroordelen proberen weg te nemen en ondernemers het stimuleren om ouderen aan te nemen.

Kijk ook bij Leven lang leren.


Westenholte

Kijk bij Wijken.

Wifi tracking

Wijken

Klimaat, grondstoffen, energie, digitalisering en automatisering zijn allemaal thema's die grote impact hebben op mensen, steden en structuren. D66 is een toekomstgerichte partij en we pakken de kansen en problemen met alle beschikbare handen en denkkracht op.

Dat willen we ook doen met een wijkgerichte aanpak. In de diversiteit van de wijken ligt de kracht én de beperking. De samenhang en organisatiekracht is in Assendorp anders dan in Holtenbroek en weer anders in Berkum. De volgende thema's willen we in een actieprogramma per wijk onderbrengen op basis van inzicht dat we per wijk en buurt hebben: 

 • Kansengelijkheid. Laaggeletterdheid aanpakken en meer mensen aan het werk. Als meer werk gecreëerd kan worden in de wijken bij de strategische investeringen, dan willen we dat mogelijk maken. Bijvoorbeeld bij grondstoffen, energietransitie en wijkbeheer;
 • Klimaataanpassingen, meer groen en slimme wateroplossingen tegen droogte. Hitte en wateroverlast in de Zwolse wijken; 
 • Alternatieve energie, meer zonnepanelen en gebruik windmolens. Slimme toepassingen voor opslag, delen en gebruiken van energie;
 • Verbindingen: snel internet is cruciaal en Zwolle blijft daarin achter. Glasvezel is nodig tot aan de voordeur van woningen, bedrijven en instellingen (scholen!). 

De aanpak verschilt per wijk en de partners ook. Soms hebben inwoners hulp nodig bij het organiseren. De gemeente Zwolle moet dan de kracht zijn die het mogelijk maakt. De gemeente stelt minimale eisen en schrijft geen organisatievorm of procedure voor. De gemeente mag wel eisen stellen aan het resultaat als ze financieel risico loopt.

Kijk ook bij Berkum, Assendorp, Stadshagen, Binnenstad, AA landen, Holtenbroek, Dieze, Zwolle Zuid, Wipstrik en Speeltuinen.

Wijthmen

Kijk bij Wijken.

Windesheim

Kijk bij Wijken.

Windmolens

Alle duurzame bronnen zijn nodig 

De energietransitie heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het is in het belang van iedereen dat we hier vaart mee maken. Op zeer korte termijn willen we overgaan op verschillende vormen van duurzame energie. Op basis van inzicht in welke vormen van duurzame opwekking er op dit moment in de gemeente Zwolle mogelijk zijn en waar dat mogelijk is, maken we keuzes. Alle vormen van schone energie zijn nodig om de ambities te bereiken: zoals windmolens op meerdere plekken. Hierbij werken we samen met de regio en Zwolle geeft daarin als regionaal grootste stad het goede voorbeeld. D66 wil naast grootschalige windmolens ook kleinschalige windenergie stimuleren, zoals kleine turbines op daken van bedrijfsgebouwen, scholen of sportaccommodaties. 

Initiatiefnemers en de gemeente brengen de belangen van burgers bij elk initiatief in kaart. De gemeente probeert de betrokkenheid van burgers bij initiatieven te vergroten. De gemeente stelt, waar mogelijk, voorwaarden aan (planologische) medewerking aan  energieprojecten: dat burgers substantieel financieel kunnen participeren in projecten in hun directe omgeving en dat nadelen voor burgers wordt gecompenseerd. 

Energiecoöperaties met mogelijkheden tot deelname van burgers in de omgeving worden door de gemeente bevorderd.

Wipstrik

Kijk bij Wijken.

Wonen

Zwolle groeit en heeft dus meer woonplekken nodig. D66 wil daarom meer woningen bouwen in de bestaande stad, inclusief hoogbouw. Als we de stad uitbreiden dan willen we dat doen zonder natuurwaarden te schaden, en als dat kan willen we deze met woningbouw zelfs versterken. De groene stadsranden zijn waardevol voor Zwolle. 

De groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Zwolle verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter weerbarstig. Zelfs zonder de verwachte groei van de stad is er op dit moment al een tekort aan woningen. D66 wil dat wonen in Zwolle voor iedereen toegankelijk is. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur - en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar. 

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.

Transformatie en sloop versterken stadsruimte 

De groei van de stad vraagt om meer woonplekken. Lege kantoorgebouwen kunnen hiervoor gebruikt worden. Transformatie begint langzaam vorm te krijgen in Zwolle, en dat willen we flink opschalen. Wanneer gebouwen daar niet geschikt voor zijn - incourant - dan is sloop ook een optie. Dat geeft ruimte terug aan de stad. Wij willen dat de gemeente een visie op sloop heeft en samen met de provincie een fonds voor ‘sloop’ realiseert.

Kijk ook bij Woonlasten, Sociale huurwoningen, Huurwoningen, Bouwen, Sloop en Architectuur.

Woonlasten

Woonlasten niet verhogen

De gemeentelijke woonlasten zijn in Zwolle van een voor Nederland acceptabel niveau. D66 vindt dat zij niet moeten worden verhoogd. Daar waar kostenverhogingen aantoonbaar het gevolg zijn van verdere verduurzaming van diensten en voorzieningen mogen deze worden doorberekend. Goedkoper werken door de gemeente wordt vertaald naar lagere tarieven en heffingen. 

WOZ

Kijk bij Woonlasten.

z

Zondag

Horeca, detailhandel, de creatieve industrie, kunst en cultuur zijn belangrijk voor een stad die studenten en jonge professionals wil blijven boeien. Door de stad aantrekkelijk te houden voor een nieuwe generatie denkers en doeners wordt de economische dynamiek verder versterkt. Zwolle kan het zich als hoofdstad van Noord Oost Nederland niet permitteren om 1 dag in de week praktisch op slot te zijn. Willen we onze positie waarmaken dan geven we ondernemers de ruimte om te ondernemen. Het vrijgeven van openingstijden en de vrijheid om te ondernemen op zondag willen we mogelijk maken. Ook blijft er wat ons betreft ruimte voor een nachtwinkel.

Kijk ook bij Ondernemerschap.

Zorg

Ons uitgangspunt is dat de meeste inwoners goed voor zichzelf en hun kinderen zorgen, en daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Er zijn echter situaties waar hulp nodig is. Dan willen we dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt. Wij willen de hulp samen met de inwoner, het kind of de jongere op maat geven en hen helpen als zij het niet alleen kunnen: en samen met hen de benodigde hulp bepalen en inzetten. Zelfbeschikking, eigen regie en keuzevrijheid dragen bij aan het welbevinden van mensen. Het doet recht aan de eigen kracht. 

Mensen hebben de vrijheid zelf keuzes te maken en benodigde zorg te regelen. Deze uitgangspunten vormen de essentie van onze visie op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. We willen doen wat nodig is.

Ruimte voor de zorgprofessional 

De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de benodigde zorg en ondersteuning te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruitziet en minder hulpverleners over de vloer. De professional kent het veld van specialisten en verbindt de best passende specialist aan de cliënt. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit van zorg. Kwaliteit dient daarbij leidend te zijn. Volgens D66 moet de zorg centraal staan en niet de organisaties die zorg bieden. Tegelijkertijd is consequent beleid een voorwaarde voor de gemeente om een betrouwbare partner voor organisaties te zijn. Voor organisaties en zelfstandigen die goede zorg bieden is in Zwolle altijd plek. 

Kijk ook bij Zorgaanbieders, Jeugdzorg, Sociale wijkteams, Zwerfjongeren, Mantelzorg, Preventie, Toegang tot zorg, Persoonsgegevens en Keuzevrijheid.

Zorgaanbieders

We zijn voorstander van diversiteit aan aanbieders in de zorg. Diversiteit maakt dat je zelf kunt kiezen welke aanbieder het best bij jou past en aansluit bij je behoeften. 

Budgetplafonds op het niveau van aanbieders beperken de keuzevrijheid. Geld mag niet beperkend zijn als het gaat om de benodigde zorg en keuzevrijheid. D66 vindt dat mensen goed geïnformeerde keuzes moeten kunnen maken tussen al het zorgaanbod dat Zwolle en omgeving rijk is. Een digitaal platform helpt hierbij.

Inkoopbeleid, terugdringen bureaucratie en toegankelijkheid voor zorgondernemers 

We willen dat gemeentelijk inkoopbeleid ondernemerschap aanmoedigt. Iedere aanbieder moet kunnen instappen, op ieder moment van het jaar. Daarnaast wil D66 dat aanbieders niet afhankelijk zijn van jaarlijkse financiering. Daarom staan we open om andere financieringsmogelijkheden te onderzoeken. 

Een actuele zorg is de toegenomen bureaucratie. Er zijn meer dan 400 gemeenten die allemaal hun eigen informatievoorziening, inkoop en facturatie hebben. Kleine zorgaanbieders stoppen vanwege de bureaucratie. Dat is zorgelijk, het gaat ten koste van keuzevrijheid en veel kennis en ervaring gaat verloren. Wat ons betreft moeten gemeenten – en dus ook Zwolle – zo eenduidig mogelijk werken richting aanbieders en bureaucratie verminderen. Hierbij dient er specifieke aandacht te zijn voor kleine zelfstandigen; zoals de zelfstandig werkende kinderpsycholoog. 

Inkoopprotocollen moeten zo aangepast worden dat ook kleine zelfstandigen mee kunnen (blijven) doen. Inkoopvoorwaarden moeten gerelateerd zijn aan inhoud.

Kijk ook bij Toegang tot Zorg, Zorginkoop en Bureaucratie.

Zwerfjongeren

Zwerfjongeren helpen

In Zwolle hoeft niemand op straat te slapen. Er zijn nog steeds jongeren zonder vaste verblijfsplaats. We bieden hen een goede (beschermde) woonplek en werk/opleidingsplek en huidig beleid vervolgen. 

Zwolle Zuid

Zwolle Zuid is nog steeds de grootste wijk van Zwolle. Er wonen veel verschillende mensen, de wijk is divers en groen. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen die per buurt ook verschillen. D66 vindt het belangrijk dat er samen met bewoners gezocht wordt naar oplossingen. Hoe houden we het leefklimaat van bijvoorbeeld Gerenbroek en Geren goed? Of, hoe zorgen we ervoor dat Zwolle Zuid energieneutraal wordt en klaar voor de toekomst?  Problemen staan nooit op zichzelf, ook het drugsgebruik van jongeren niet. Samen met hen willen we kijken hoe dit komt en hoe we dit probleem kleiner kunnen maken.  

Schone energie

De energietransitie is urgent. Zwolle als grote gemeente loopt daarin wat D66 betreft voorop. Daar hebben we ook windmolens bij nodig. Gezien de geschiedenis zou Harculo daar een passende plek voor kunnen zijn. Altijd zorgvuldig in overleg met bewoners en samen kijken hoe mensen kunnen delen in opbrengsten. Wij zien kansen voor de voormalige elektriciteitscentrale Harculo in verbinding met natuur, water, schone energie en recreatie. Van IJssel tot de oostkant van Zwolle Zuid zou een prachtige verbinding mogen ontstaan waar mensen kunnen fietsen, wandelen en varen wat D66 betreft.

Goed vervoer 

De wijk moet goed bereikbaar zijn, zeker met Openbaar Vervoer en fiets. Wij willen samen met mensen kijken welke oplossingen er zijn als blijkt dat OV onrendabel wordt doordat er te weinig mensen gebruik van maken, maar er zeker wel een behoefte is. Je kunt dan denken aan autodeelsystemen of kleinere bussen.

ZZP

Inwoners met een tijdelijk contract en zzp’ers in financiële nood verdienen dezelfde schuldhulpverlening als mensen met een vast contract.