kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Afstand tot de arbeidsmarkt

Meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. We willen werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor mensen die dat nodig hebben, blijft de gemeente passende werkplekken bieden, op een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning. Waar mogelijk proberen we indicaties te versimpelen.

Eerlijke kans op werk

Om mensen met een arbeidsbeperking ook een eerlijke kans op werk te geven wil D66 met loonsubsidies de verminderde loonwaarde voor ondernemers compenseren. De positie van de mensen zelf willen we verbeteren. Zo kunnen mensen met een arbeidsbeperking ook (gesubsidieerd) werk krijgen bij reguliere bedrijven. Mensen met te weinig afstand tot de arbeidsmarkt (die dus niet in het doelgroepenregister opgenomen worden) om voor subsidies of extra ondersteuning in aanmerking komen, maar die het niet op eigen kracht lukt aan het werk te komen, willen we ook ondersteunen. Het werkgeverspunt van de gemeente kan op maat kijken wat nodig is en hen in contact brengen met de juiste netwerken.

Overheid moet goede voorbeeld geven 

D66 vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Bovendien dient de gemeente dat aan haar partners te vragen. Bij aanbestedingen door de gemeente worden altijd SROI (Social Return on Investments) -clausules ingebouwd voor mensen die op afstand staan van de arbeidsmarkt.