kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Financiën

Na de crisis is er ook in de gemeentebegroting van Zwolle sprake van herstel. Dankzij een gedegen financieel beleid van het huidige college kunnen we nu investeren in de stad en hoeven er geen problemen uit het verleden te worden opgelost. D66 staat voor financiële gedegenheid en daarom wordt een scheiding van inkomsten en uitgaven en het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd.

Meevallers worden pas geboekt als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn, tegenvallers worden afgedekt zodra we die zien aankomen. Reserves worden aangewend voor doel waar het voor staat en worden jaarlijks doorgelicht.  

Sluitende begroting 

D66 staat voor een sluitende gemeentebegroting. Als de inkomsten afnemen, dan moet de gemeente de uitgaven naar beneden bijstellen. In dat geval kan niet alleen worden volstaan met de ‘kaasschaaf’-methode, maar moeten er ook duidelijke politieke keuzes worden gemaakt.  

Rijksbudgetten leidend

Het rijk draagt in belangrijke mate bij aan de inkomsten van de gemeenten, en dus ook aan die van Zwolle. Als de rijksbegroting een oplopend tekort laat zien, bestaat het risico dat het rijk de gemeenten confronteert met bezuinigingen via het Gemeentefonds en andere (doel-) uitkeringen. Bij een verdere overdracht van rijkstaken aan de gemeenten dienen ook de bijbehorende budgetten te worden overgedragen; de nieuwe taken moeten zichzelf kunnen financieren. In beginsel leiden nieuwe taken dus niet tot extra bijdragen uit andere financiële middelen. Uitzondering zijn die gevallen waarin Zwolle bewust en op basis van eigen beleid kiest om meer te doen.

De vervuiler betaalt                                                                                         

Niet alleen de gemeente moet zuinig zijn met gemeenschapsgeld, dat geldt ook voor de Zwollenaar. Door kosten transparant te maken proberen we het kostenbewustzijn te verhogen. 

Risico’s

Zoals we de rekening niet bij toekomstige generaties neer willen leggen, willen we ook de risico’s van de keuzes in ons beleid beperken. Risico’s bij langlopende investeringen moeten daarom extra goed worden gemotiveerd en hetzelfde geldt voor de aannames die aan de investering ten grondslag liggen.