kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Omgevingswet

Binnen enkele jaren geldt de Omgevingswet. Deze wil een samenhangende benadering van de leefomgeving mogelijk maken, procedures versnellen en verbeteren, de inzichtelijkheid van regels verbeteren en meer ruimte bieden aan lokale bestuurlijke afweging. Dit kan alleen plaatsvinden bij een cultuurverandering gericht op vertrouwen en samenwerking. Het streven is meer lokaal maatwerk wat betreft de normstelling en minder regels. De wet sluit volledig aan bij onze visie over hoe je omgaat met de ruimte en de mensen die er leven.

Participatie en initiatief krijgt de ruimte 

In de Omgevingswet is brede participatie in een vroegtijdig stadium een uitgangspunt. Overheden moeten aangeven hoe ze burgers, bedrijven en belanghebbenden bij de besluitvorming hebben betrokken. Voor D66 is participatie een belangrijke pijler van het omgevingsbeleid. De volgende waarden willen wij terugzien in de omgevingsvisie: 

  • Gezondheid;
  • Bescherming en versterking van natuur en milieu;
  • Ruimtelijke kwaliteit;
  • Speelruimte;
  • Schone energie.

Iedereen betrokken 

D66 wil alle belanghebbenden de mogelijkheid bieden om in een vroeg stadium bij plannen van de overheid of particuliere initiatiefnemers betrokken te worden. Professionele input, begeleiding en een zorgvuldig proces is daarbij essentieel. In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en bredere plan en besluitvorming. Dat geldt ook voor initiatiefnemers van plannen, zoals projectontwikkelaars en bouwers. Bij een particulier initiatief organiseert de initiatiefnemer het participatieproces. De gemeente kijkt op maat welke ondersteuning daarbij vanuit de gemeente nodig is, afhankelijk van de kennis en ervaring van de initiatiefnemer. 

Samenwerking met anderen 

De regio is belangrijk en vertoont veel samenhang met Zwolle, bij de aanpak van verschillende opgaven hebben we elkaar nodig. D66 wil dat de omgevingsvisie daarom in afstemming met de regio opstellen. 

Kijk ook bij Ruimte en Architectuur.