kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Regio

Samenwerken met de regio

D66 gelooft in een sterke samenwerking met omliggende gemeenten. De flexibele structuur van de regio Zwolle geeft de noodzakelijke wendbaarheid in tijden van snelle economische veranderingen. Zo kan er optimaal aangesloten worden bij ontwikkelingen die de gemeentegrenzen overschrijden. 

Door de kracht van de twintig aangesloten gemeenten maximaal te benutten wordt de regio als geheel concurrerender. D66 ziet regio Zwolle ook als een platform voor het maken van moeilijke afspraken. Niet alles kan en moet overal. Een breed gedragen en degelijk onderbouwde langetermijnvisie moet de basis vormen voor regionale afspraken. D66 ziet kansen voor samenwerking en visievorming op veel thema’s: 

  • sterkere banden tussen ondernemers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en overheden;
  • het faciliteren van netwerken met aan elkaar gerelateerde bedrijven (clustervorming);
  • versterken van relaties met andere regio’s in Nederland en daarbuiten.
  • scholings- en arbeidsmarktvraagstukken;
  • mobiliteit en bereikbaarheid;
  • afstemming bedrijfslocaties en andere boven lokale voorzieningen;
  • regiomarketing en acquisitie van bedrijven;
  • het opstellen van projectaanvragen die aansluiten bij programma’s in Den Haag en Brussel;
  • recreatie & toerisme;
  • energietransitie.

Aanhaken bij regionale opgaven en democratie 

Punt van aandacht is de democratische legitimiteit van regionale samenwerking. Raadsleden moeten meer sturing kunnen geven aan beleidsprogramma’s die regionaal opgesteld worden. De activiteiten van de regio kunnen transparanter en toegankelijker worden gecommuniceerd naar raadsleden en geïnteresseerde burgers. Tijdens het vormgeven van projecten moet in een vroeg stadium actief gezocht worden naar input vanuit de raden. Daarnaast blijven onze raadsleden aangehaakt bij regionale ontwikkelingen middels afstemming tussen raadsleden uit verschillende gemeenten.

Kijk ook bij Omgevingsvisie.