kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld
Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg

Natuur

De intrinsieke waarde van natuur staat voor ons voorop. Daarnaast heeft natuur ook voor mensen toegevoegde waarde: het draagt bij aan leefbaarheid, gezondheid en economische activiteit. D66 streeft er naar de Zwolse natuur en biodiversiteit te behouden en versterken, ook voor volgende generaties Zwollenaren. We willen de natuur beschermen en een duurzame impuls geven, iedere inwoner kan daarbij helpen. 

Met de omgevingsvisie wordt invulling gegeven van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor natuur van provincie naar gemeente. Voor Zwolle biedt dit de kans om de koppositie die wij nu al hebben, verder vorm te geven. 

Bij nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad (ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwbouw, verbouw), wil D66 voorwaarden stellen aan klimaatbestendig bouwen door rekening te houden met waterretentie en -afvoer, groen aanbrengen voor warmtereductie, schaduw en biodiversiteit. 

Natuurgebieden koesteren 

Binnen de gemeentegrens liggen diverse kleine en grote natuurgebieden, waarvan enkele zijn aangewezen als Natura 2000 - gebied of begrensd zijn als Natuurnetwerk Nederland (o.a. IJssel, Zwarte Water en de Vecht). 

Hoewel de gemeente Zwolle zelf weinig natuur in beheer heeft, ziet D66 voor de gemeente wel een belangrijke rol in de bescherming van deze gebieden. Dit kan met name door kritisch te zijn ten aan zien van plannen of projecten die negatieve effecten kunnen hebben op deze gebieden. D66 wil tevens dat plannen of projecten waar de gemeente zelf bij betrokken is, niet leiden tot negatieve effecten op natuur of wanneer dit niet te voorkomen is, dat vooraf gecompenseerd wordt. 

Kijk ook bij Bouwen, Biodiversiteit, Natuur- en milieueducatie en Flora en fauna.