kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
c

Cultuureducatie

Cultuureducatie: 21e-eeuwse vaardigheden voor elk kind 

In een open samenleving die ruimte biedt voor onderzoek, reflectie en experiment, kan en mag iedereen zich op zijn of haar eigen wijze ontplooien. Creativiteit, de bron van kunst en cultuur, speelt hierin een essentiële rol en dat begint op de lagere school. In Zwolle krijgt iedereen de kans zich te ontplooien en zijn of haar talent te ontwikkelen.

De functie van Zwolle voor de regio is groot, ook op dit vlak. Daarom is het des te belangrijker dat de overheid ruimte geeft aan het onderwijs en aan de kunstsector om deze ambitie blijvend waar te maken. Tijdens basisschooltijden zouden alle Zwolse kinderen aan kunst en cultuur moeten doen in doorlopende leerlijnen en met alle disciplines in aanraking moeten komen. De inzet en verantwoordelijkheid van scholen is hierbij randvoorwaardelijk. We willen leerkrachten voldoende op de hoogte brengen van het Zwolse culturele aanbod buiten school. De zichtbaarheid van het aanbod willen we groter maken. Ook willen we werken aan kwalitatief goed buitenschools aanbod voor die leerlingen die hun talent verder willen ontwikkelen, ook als zij ‘buiten de lijntjes kleuren’. Het is belangrijk dat Zwolle ervoor zorgt dat het buitenschoolse aanbod ruimte krijgt: toegankelijk en divers.

l

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid pakken we aan 

Een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke beperking in het welzijn en de ontwikkeling van mensen. Daarom wil D66 de lijn die in ingezet is op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid verder versterken. Dit willen we onder meer doen door: 

 • Investeren in het verbeteren van de kennis en vaardigheden van leerkrachten voorschoolse educatie in taalonderwijs en signalering achterstanden;
 • Inzetten op vroege signalering door aandacht voor gezinnen waar laaggeletterdheid voorkomt;
 • Voor migranten ouder dan 30 neemt gemeente verantwoordelijkheid door hen de mogelijkheid te bieden een beroepsopleiding te volgen;
 • Investeren in een leven lang leren;
 • Onderwijsfasen tussen leeftijdsfasen en tussen onderwijs, bedrijfsleven en sport te verbinden. Want Nederlands leer je het snelst op het werk of bij de sportclub.
o

Onderwijs

D66 staat voor gelijke kansen en perspectief voor iedereen. Iedere persoon, oud of jong, moet de ruimte hebben om talenten te ontdekken en uit te bouwen. Daar heb je een heel leven voor. Leren, spelen en werken dragen in elke levensfase bij aan persoonlijke ontwikkeling. 

Een goede basis om te groeien 

Ieder kind verdient een goede basis om te groeien, te ontdekken en te leren. Elk kind heeft recht op onderwijs. Onderwijsinstellingen zouden daarom meer bezig moeten zijn met het bundelen van krachten dan het onderscheidend maken van de verschillen. 

Meer samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente, waaronder het Sociaal Wijkteam, is noodzakelijk. Vanuit die samenwerking kan het onderwijs zich meer richten op het bundelen van geldstromen, het inrichten van expertisecentra en het verbeteren van opdrachtgeverschap richting jeugdhulpaanbieders. De gemeente speelt een verbindende rol in het verbeteren van die samenwerking. De school wordt naast fysiek ook sociaal meer het middelpunt van de wijk, waardoor de leefwerelden van kinderen worden verbonden. 

Gezonde schoolgebouwen 

Goed onderwijs kan alleen gegeven worden in gezonde prettige gebouwen. De gemeente blijft daarom samen met het onderwijs investeren in gebouwen waar het onderwijs van de toekomst goed tot zijn recht komt. Waar mogelijk stimuleert de gemeente de verduurzaming en het energiezuinig maken van onderwijsgebouwen.

Ruimte voor de leerkracht 

We willen meer aandacht voor de werkdruk en de handen in de klas van het basisonderwijs, zodat leerkrachten structureel passende aandacht kunnen besteden aan kinderen die dat nodig hebben en een verwijzing naar het speciaal onderwijs vaker kan worden voorkomen. De gemeente moet hiervoor maatregelen treffen in samenspraak met de onderwijsinstellingen. D66 heeft de suggestie gedaan om middelen in te zetten voor de conciërge zodat er meer tijd vrijkomt voor leerkrachten om echt aan het onderwijs te besteden. Er moet gezocht blijven worden naar extra oplossingen die het onderwijs kunnen versterken. Als er toch een verwijzing nodig is naar een het speciaal of ander passend onderwijs dan mogen vervoersproblemen geen beperking zijn.

Kijk ook bij Passend onderwijs, Beroepsonderwijs en Cultuureducatie.

p

Passend onderwijs

Het kind staat voor D66 centraal, inclusief zijn of haar bevliegingen, nukken en persoonlijke gebruiksaanwijzing. Systemen en organisatievormen mogen hun ontwikkeling niet belemmeren. In het belang van de ontwikkeling van het kind willen we meer inzetten op een goede overgang tussen alle schoolniveaus, te beginnen met de overgang van voorschoolse educatie naar basisonderwijs. 

Ruimte voor de leerkracht 

We willen meer aandacht voor de werkdruk en de handen in de klas van het basisonderwijs, zodat leerkrachten structureel passende aandacht kunnen besteden aan kinderen. Verwijzing naar het speciaal onderwijs kan dan vaker worden voorkomen. De gemeente moet hiervoor maatregelen treffen in samenspraak met de onderwijsinstellingen. Er moet gezocht blijven worden naar extra oplossingen die het onderwijs kunnen versterken. Als er toch een verwijzing nodig is naar een het speciaal of ander passend onderwijs dan mogen vervoersproblemen geen beperking zijn.

D66 wil middelen inzetten voor een conciërge op elke school zodat er meer tijd vrijkomt voor leerkrachten om echt aan het onderwijs te besteden.

Kijk ook bij Onderwijs en Jeugdzorg.

s

Studenten

Zwolle Studentenstad 

Zwolle wordt steeds meer een studentenstad. Steeds vaker wordt deze onvergetelijke tijd hier beleefd. Toch zijn er ook veel mensen die thuis blijven wonen en gaan pendelen door het gebrek aan betaalbare en goede woonruimte. D66 Zwolle wil zich inzetten voor meer studentenwoningen in en het rond de binnenstad. Samen met de studenten maken wij de stad levendiger. Studentenverenigingen moeten actief betrokken worden om Zwolle Studentenstad verder te verbeteren. D66 Zwolle wil een levendige studentenstad creëren door:

 • Het vrijgeven van openingstijden van de horeca;
 • Een algehele koopzondag;
 • Het bieden van een goed cultureel programma dat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad;
 • Een mediacentrum voor studenten van alle opleidingen in de binnenstad;
 • Een goede samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zodat studenten ook tijdens en na hun studie voldoende kansen hebben in Zwolle op een werk/stageplek;
 • Ondernemen tijdens of na je studie makkelijker maken door het aanbieden van goedkope (gedeelde) werkruimte voor startups;
 • Veel studenten hebben vernieuwende en creatieve plannen, maar hebben soms een duwtje in de rug nodig om dit ook echt van de grond te krijgen. Met een denktank en ontmoetingsplaats/spreekuur kunnen we jongeren hierbij beter faciliteren;
 • Het versterken van het studiesucces en het voorkomen van uitval of terugval in bijstand-positie door ondersteuningsprogramma’s aan te bieden aan bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters en studerende moeders.
t

Topwerklocaties

Investeren in de Zwolse Topwerklocaties

We willen blijven investeren in de topwerklocaties zoals de klimaatcampus waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid verbonden zijn en we willen belemmeringen door verouderde regelgeving of te hoge lasten wegnemen. Waar de overheid investeert mag zij randvoorwaarden stellen om de circulaire economie en werkgelegenheid te stimuleren.

Kijk ook bij Technologie en Werk.