kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
b

Bouwen

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.

Monumenten van de toekomst

De kwaliteit van nieuwe bouwwerken moet zo hoog zijn dat we de monumenten van de toekomst bouwen. Om monumenten te onderhouden en te bewaren kunnen zij hedendaagse functies krijgen. Ook monumenten moeten, met goede zorgvuldige aanpassingen, met hun tijd mee kunnen gaan. Dat vraagt een actieve en kritische blik en professioneel oordeel.

Passend wonen

Om efficiënt gebruik te maken van de bestaande stad moeten leegstaande kantoorpanden op grotere schaal worden omgebouwd tot woningen. Ook woningdelen en woningsplitsen moet eenvoudiger worden, mits dit de leefbaarheid in de buurt niet aantast. D66 wil Zwollenaren zoveel mogelijk in staat stellen om zelf hun huis te bouwen.

Dat betekent: meer ruimte voor zelfbouw, zoals huizen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en experimenten met innovatieve woonvormen, zoals co-housing en ouderenwoongroepen. Tiny Houses zien wij graag komen, zeker als mensen hier zelf enthousiast initiatief voor nemen willen wij helpen met realisatie. Ook in woningbouw is D66 voorstander van vermindering van regels. We willen de mogelijkheden om welstandsvrij te bouwen uitbreiden.

h

Huurwoningen

Zwolle groeit en heeft dus meer woonplekken nodig. D66 wil daarom meer woningen bouwen in de bestaande stad, inclusief hoogbouw. Als we de stad uitbreiden dan willen we dat doen zonder natuurwaarden te schaden, en als dat kan willen we deze met woningbouw zelfs versterken. De groene stadsranden zijn waardevol voor Zwolle. 

De groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Zwolle verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter weerbarstig. Zelfs zonder de verwachte groei van de stad is er op dit moment al een tekort aan woningen. D66 wil dat wonen in Zwolle voor iedereen toegankelijk is. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur - en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar. 

Eerlijke kans op een sociale huurwoning 

Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen op die niet meer op zoek zijn naar een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit vertroebelt het maken van zinvol beleid. Over het opschonen van de lijsten willen we dat de gemeente met woningcorporaties afspraken maakt. 

Betaalbare huur- en koopwoningen 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector heeft ervoor gezorgd dat mensen meer dan een jaar lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Op zich zijn er genoeg sociale huurwoningen; maar deze worden vaak bezet gehouden door Zwollenaren die daar inmiddels eigenlijk teveel voor verdienen. Zij zouden graag doorstromen naar een woning in de vrije sector, maar die zijn er onvoldoende. De doorstroming op de woningmarkt moet de komende periode echt op gang worden gebracht. Voor ieder nieuwbouwproject hetzelfde verplichte stadsbrede percentage sociale woningen hanteren, is daarbij een achterhaalde manier van denken. Wij willen kijken naar wat per wijk of buurt nodig is aan sociale huur, maar ook aan betaalbare huur- en koopwoningen.

Kijk ook bij Bouwen en Architectuur.

w

Wonen

Zwolle groeit en heeft dus meer woonplekken nodig. D66 wil daarom meer woningen bouwen in de bestaande stad, inclusief hoogbouw. Als we de stad uitbreiden dan willen we dat doen zonder natuurwaarden te schaden, en als dat kan willen we deze met woningbouw zelfs versterken. De groene stadsranden zijn waardevol voor Zwolle. 

De groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Zwolle verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. De realiteit is echter weerbarstig. Zelfs zonder de verwachte groei van de stad is er op dit moment al een tekort aan woningen. D66 wil dat wonen in Zwolle voor iedereen toegankelijk is. Met meer mogelijkheden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur - en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar. 

Energieneutraal bouwen

Bij zowel nieuwbouw als transformatie en renovatie, moet duurzaamheid een belangrijke voorwaarde zijn. Afhankelijk van het project moet de gemeente voorwaarden stellen op de gebieden van energie, klimaatadaptatie en materiaalgebruik. Bij nieuwbouw valt onder andere te denken aan aardgasloos bouwen. Elke nieuwe woning met een gasaansluiting, betekent minimaal 15 jaar (levensduur installatie) uitstel van vermindering fossiele brandstof.

Transformatie en sloop versterken stadsruimte 

De groei van de stad vraagt om meer woonplekken. Lege kantoorgebouwen kunnen hiervoor gebruikt worden. Transformatie begint langzaam vorm te krijgen in Zwolle, en dat willen we flink opschalen. Wanneer gebouwen daar niet geschikt voor zijn - incourant - dan is sloop ook een optie. Dat geeft ruimte terug aan de stad. Wij willen dat de gemeente een visie op sloop heeft en samen met de provincie een fonds voor ‘sloop’ realiseert.

Kijk ook bij Woonlasten, Sociale huurwoningen, Huurwoningen, Bouwen, Sloop en Architectuur.

Woonlasten

Woonlasten niet verhogen

De gemeentelijke woonlasten zijn in Zwolle van een voor Nederland acceptabel niveau. D66 vindt dat zij niet moeten worden verhoogd. Daar waar kostenverhogingen aantoonbaar het gevolg zijn van verdere verduurzaming van diensten en voorzieningen mogen deze worden doorberekend. Goedkoper werken door de gemeente wordt vertaald naar lagere tarieven en heffingen.