kandidaten programmapunten agenda de-stad-in-beeld

Bekijk al onze programmapunten of filter op hoofdthema:

Alle thema's armoede bereikbaarheid democratie duurzaamheid energietransitie klimaat en groen kunst en cultuur ondernemen onderwijs openbare ruimte sport technologie veiligheid vrijheid werk wijken wonen zorg
b

Bureaucratie

Een actuele zorg binnen het sociaal domein is de toegenomen bureaucratie. Er zijn meer dan 400 gemeenten die allemaal hun eigen informatievoorziening, inkoop en facturatie hebben. Kleine zorgaanbieders stoppen vanwege de bureaucratie. Dat is zorgelijk, het gaat ten koste van keuzevrijheid en veel kennis en ervaring gaat verloren. Wat ons betreft moeten gemeenten – en dus ook Zwolle – zo eenduidig mogelijk werken richting aanbieders en bureaucratie verminderen. Hierbij dient er specifieke aandacht te zijn voor kleine zelfstandigen; zoals de zelfstandig werkende kinderpsycholoog. 

Inkoopprotocollen moeten zo aangepast worden dat ook kleine zelfstandigen mee kunnen (blijven) doen. Inkoopvoorwaarden moeten gerelateerd zijn aan inhoud.

Kijk ook bij Inkoop van zorg en Zorgaanbieders.

g

Gezondheid

Gezondheid is belangrijk en komt in veel beleidsterreinen terug waaronder sport, milieu, mobiliteit en openbare ruimte. Zo willen we het gebruik van elektrische scooters, elektrische snorfietsen en e-bikes stimuleren en/of het weren van benzine scooters/snorfietsen, vooral in de binnenstad. De winst voor milieu en volksgezondheid is enorm. 

Kijk ook bij Sport.

j

Jeugdzorg

In Zwolle wonen 30.000 jongeren, waarvan zo’n tien procent op welke manier dan ook jeugdhulp nodig heeft. Kinderen in gezinnen met veel problemen zoals armoede, onmacht door lagere intelligentie, scheidingen en schulden. Maar ook kinderen die met een enkelvoudig (medisch) probleem te maken hebben zoals dyslexie of autisme. Het is een zeer diverse doelgroep. 

Er snel bij zijn door goede samenwerking 

Door problematiek al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen, Integrale Kind Centra (IKC) en consultatiebureaus, voorkomen we latere problemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke verbinding (of zelfs huisvesting in school) tussen school, sociaal wijkteam en huisarts, zodat de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk is.

Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. Zwolle geeft hier haar rol als regionale coördinator verder vorm. Ook huisarts, verloskundige en kraamhulp spelen een belangrijke rol. Elkaar weten te vinden is, van groot belang om preventief te kunnen werken. De verbinding tussen het voorliggend veld, eerste en tweedelijnszorg willen we versterken, maar ook die binnen de tweedelijnszorg. Doordat ketenpartners elkaar weten te vinden is het natuurlijker is om hulp op - en af te schalen en dit draagt bij aan kostenbeheersing. 

Niet van wal in sloot als je 18 wordt

De overgang van 18 naar 18-plus moet beter. Als een kind achttien jaar wordt, gaat bijvoorbeeld de GGZ - zorg over van gemeente naar zorgverzekeraar. Hier is flexibiliteit in de budgetten. Een gezinsbudget kan uitkomst bieden. 

Kijk ook bij Sociale Wijkteams, Kindermishandeling, Bescherming persoonsgegevens en Preventie.

z

Zorg

Ons uitgangspunt is dat de meeste inwoners goed voor zichzelf en hun kinderen zorgen, en daar zelf ook verantwoordelijk voor zijn. Er zijn echter situaties waar hulp nodig is. Dan willen we dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt. Wij willen de hulp samen met de inwoner, het kind of de jongere op maat geven en hen helpen als zij het niet alleen kunnen: en samen met hen de benodigde hulp bepalen en inzetten. Zelfbeschikking, eigen regie en keuzevrijheid dragen bij aan het welbevinden van mensen. Het doet recht aan de eigen kracht. 

Mensen hebben de vrijheid zelf keuzes te maken en benodigde zorg te regelen. Deze uitgangspunten vormen de essentie van onze visie op zorg, ondersteuning en jeugdhulp. We willen doen wat nodig is.

Ruimte voor de zorgprofessional 

De zorgprofessional moet de ruimte krijgen om samen met de cliënt de benodigde zorg en ondersteuning te bepalen. Die aanpak leidt tot verbetering; langer thuis kunnen wonen, meer zelf bepalen hoe de dag en de zorg eruitziet en minder hulpverleners over de vloer. De professional kent het veld van specialisten en verbindt de best passende specialist aan de cliënt. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid 

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit van zorg. Kwaliteit dient daarbij leidend te zijn. Volgens D66 moet de zorg centraal staan en niet de organisaties die zorg bieden. Tegelijkertijd is consequent beleid een voorwaarde voor de gemeente om een betrouwbare partner voor organisaties te zijn. Voor organisaties en zelfstandigen die goede zorg bieden is in Zwolle altijd plek. 

Kijk ook bij Zorgaanbieders, Jeugdzorg, Sociale wijkteams, Zwerfjongeren, Mantelzorg, Preventie, Toegang tot zorg, Persoonsgegevens en Keuzevrijheid.